Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 november 2014

Splittrad IT-användarforskning får struktur i ny avhandling

Intresset från politiker, företag, media och allmänhet för hur Internet påverkar våra liv och vårt samhälle har lett till mängder av undersökningar om IT-användning. Det finns ett behov av teoretisk medvetenhet för att stärka forskningens roll som kunskapskälla.

Intresset från politiker, företag, media och allmänhet för hur Internet påverkar våra liv och vårt samhälle har lett till mängder av undersökningar om IT-användning. I en ny avhandling lyfter IT-forskaren Håkan Selg fram behovet av teoretisk medvetenhet för att stärka forskningens roll som kunskapskälla.

Internetforskningen är ett område som växt oerhört starkt och snabbt och att teoribildningen kommit på efterkälken är nog inte så konstigt, menar Håkan Selg. Det händer ofta när man studerar aktuella samhällsfrågor med en tvärvetenskaplig ansats. Men i detta ligger samtidigt en fara.

– Många studier bygger på antaganden som inte tydligt klargörs vilket gör det svårt att värdera resultaten, säger Håkan Selg. För vad händer om vi modifierar antagandena: Får vi samma resultat eller får vi andra resultat?

Ett exempel är föreställningen om en ”nätgeneration”, som bygger på antagandet att människan formas av tekniken. Vissa hävdar att ungdomar utvecklat en särskild skicklighet i att handskas med den nya tekniken eftersom deras inlärning och tankar präglats av elektroniska medier. Det kan till exempel leda till frågan: På vilket sätt kan undervisningen i skolan anpassas för denna generation? En sådan diskussion pekar i riktning mot att låta pedagogiken inspireras av datorspelen. Andra forskare förkastar präglingsteorin och menar istället att ungas intensiva IT-användning ska ses mot bakgrunden att de befinner sig i brytpunkten mellan barndom och vuxenliv som alltid präglats av ett starkt kontaktsökande. Med ett sådant synsätt blir det fel väg att gå att låta kontakter med lärare ersättas av datorer.

– Det här är bara ett exempel på hur man kan landa i helt olika slutsatser beroende på hur man ser på samspelet mellan teknik och användare. Därför måste teorier och antaganden finnas redovisade för att resultaten ska gå att kritiskt granska vilket jag ser som en viktig uppgift för den akademiska forskningen säger Håkan Selg.

Forskningsfältet är splittrat, med olika ”skolor” som inte kommunicerar med varandra. Han har därför i sin avhandling identifierat ett antal forskningsprogram och beskrivit dem utifrån deras grundläggande perspektiv och teorier.

– Jag hoppas att det ska bidra till en bättre överblick av forskningsfältet och förhoppningsvis också ge en skjuts till ökad kunskap om IT:s påverkan på människa och samhälle, säger Håkan Selg.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera