Tema

Extra satsningar på forskning om vård, äldres hälsa och psykosociala insatser

Fortes styrelse beslutade den 17 september 2014 att stödja forskningsprojekt med 103 miljoner som en extra satsning på de prioriterade områdena vård, åldrande och hälsa och psykosociala insatser för personer med psykiatrisk problematik.

Styrelsen beviljade medel till 14 projekt inom åldrande och hälsa, 7 projekt inom området psykosociala insatser för personer med psykiatrisk problematik och 18 vårdforskningsprojekt till ett sammanlagt belopp av 103 miljoner kronor. Det här är satsningar som görs utöver den årliga allmänna utlysningen

– Det är glädjande att vi i år haft möjlighet att utlysa särskilda forskningsmedel inom vårdforsking, åldrande och hälsa och psykosociala insatser för psykiskt sjuka, säger Peter Allebeck, Fortes huvudsekreterare. Alla tre områden speglar viktiga samhällsutmaningar: Att förbättra vården; att bidra till bättre hälsa, vård och omsorg för de äldre och att verka för bättre omhändertagande av svårt psykiskt sjuka.

– I samtliga utlysningar har vi velat stimulera forskning i ett brett och tvärprofessionellt perspektiv, säger Peter Allebeck. För att påverka och förbättra vården och omsorgen måste man se till den enskilde patienten och dess behov, till processerna i vårdarbetet och till hur landsting och kommuner organiserar verksamheterna, säger Peter Allebeck. Det är glädjande att så många sökande inkommit med bra ansökningar som täcker hela denna kedja och de projekt som beviljats speglar väl den ämnesmässiga bredd vi efterlyst.

Lista över samtliga projekt som Forte har beviljat bidrag: www.forte.se/bidragsbeslut

Extra satsningar på forskning om vård, äldres hälsa och psykosociala insatser

 lästid ~ 1 min