Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 november 2014

Pedagogiskt arbete med barns relationer

Vad innefattar edagogernas kollektiva handlingsrepertoar och vilka kvaliteter i barns relationer framställs som eftersträvansvärda? Marianne Dahl har i sin avhandling analyserat hur fritidspedagoger arbetar i praktiken med barns relationer.

I fritidspedagogernas beskrivningar har också föreställningar om barns relationsarbete blivit synliga. Dessa föreställningar säger något om rådande normer för hur barn bör vara i relation med andra barn.

– Det finns en stark underliggande idé om att arbeta för ”goda” relationer, vilket inte minst blir tydligt genom de kvaliteter som framträder som eftersträvansvärda, säger Marianne Dahl. Starkt betonade kvaliteter är konsensus och tolerans, som enligt pedagogerna har ett stort värde för barnen. Andra kvaliteter som uppmuntras är respekt, inkludering, ömsesidighet och anpassning efter regler, liksom trygghet, närhet, lugn samt intimitet och förtroende.

I arbetet möter fritidspedagogerna också relationer som de uppfattar som problematiska och refererar då till relationer, som innehåller konflikt och disharmoni. För att komma tillrätta med det som uppfattas som problematiskt försöker fritidspedagogerna arbeta med att förbättra barnens relationer genom att träna barnen i att hitta alternativa sätt att handla.

– En outtalad norm i fritidspedagogernas handlingsrepertoar förefaller vara att relationer, som innehåller spänningar och konflikter, är improduktiva och därför bör undvikas, säger Marianne Dahl. I handlingsrepertoaren verkar det således saknas förståelse för att barns relationsarbete skulle kunna gynnas eller utvecklas genom just konflikter och oenighet. Istället är idén om att arbeta för att undvika konflikter och disharmoni starkt framträdande.

I fritidspedagogernas handlingsrepertoar uttrycks en medvetenhet om att barn inte alltid vill ge vuxna tillträden till sina gemenskaper. Snarare befinner sig de vuxna i periferin och är därför inte alltid insatta i det som pågår i barns relationer. Det blir också tydligt i studien att det saknas en gemensam diskussion och analys av arbetet med barns olika relationer, liksom ett professionellt språk om just relationer. Dessa aspekter är självfallet relaterade, utan ett språk blir det svårt att utveckla en analys och i avsaknad av analys begränsas möjligheten och behovet av språk för arbete med relationer. Studiens bidrag är bland annat en begreppsapparat för relationell didaktik och ett språk för relationer på fritidshemmet.

FAKTA
Marianne Dahl är utbildad fritidspedagog och har tidigare arbetet i fritidshem. Hon arbetar numera som lärare och forskare på lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet.

Marianne Dahl försvarar avhandlingen Fritidspedagogers handlingsrepertoar. Pedagogiskt arbete med barns olika relationer fredagen den 7 november 2014 kl. 13.15. Disputationen äger rum i sal V159 på Linnéuniversitetet, Stagneliusgatan 14 i Kalmar. Opponent är Anna Klerfelt från Högskolan i Jönköping. Hon har studerat arbetslag på två olika fritidshem.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera