Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 oktober 2014

Mer fysisk aktivitet på schemat gav förbättrade skolresultat

Med bara två lektioner extra fysisk aktivitet i veckan kan skolresultat förbättras. Det visar en studie med omkring 2000 femteklassare som genomförts av forskare vid Sahlgrenska akademin.

Forskarna Lina Bunketorp Käll, Michael Nilsson och Thomas Lindén vid Centre for Brain Repair and Rehabilitation vid Sahlgrenska Akademien, Göteborgs universitet, har i en vetenskaplig studie testat hypotesen att en ökad mängd rörelse på schemat stimulerar lärandet och förbättrar skolresultaten.

I studien, som publiceras i vetenskapliga tidskriften Journal of School Health, fick 408 femteklassare i Göteborgsregionen i samarbete med en lokal idrottsförening två extra lektioner med lek- och rörelseaktiviteter i veckan, vilket ungefär dubblade mängden schemabunden fysisk aktivitet.

För att utvärdera effekten jämfördes hur femteklassarna klarade de nationella lärandemålen fyra år innan förändringen, samt fem år efter. Resultaten jämfördes mot kontrollgrupper i tre skolor som inte fick extra fysisk aktivitet.

Resultaten är enligt forskarna samstämmiga. En större andel elever på interventionsskolan uppnådde läromålen i samtliga undersökta ämnen – svenska, engelska och matematik – jämfört med kontrollgruppen.

– Man kan uttrycka det som att två extra lektioner i veckan fördubblade oddsen att den enskilde eleven uppnådde de nationella lärandemålen. I de jämförelseskolor där eleverna inte fick extra fysisk aktivitet noterades inte motsvarande förbättring – snarare såg vi där en försämring, säger forskaren och neurologen Thomas Lindén vid Sahlgrenska akademin.

De medverkande skolorna var noga utvalda och enligt forskarna fullt jämförbara avseende fördelningen mellan pojkar och flickor, andel elever med utländsk härkomst, samt föräldrarnas inkomst, arbetslöshet och utbildningsnivå.

– I en studie som denna är det svårt att helt kontrollera alla faktorer som kan påverka skolprestationen. Men resultaten är så pass samstämmiga att vi anser oss ha vetenskapligt stöd för vår slutsats: extra fysisk aktivitet verkar kunna hjälpa barn att lyckas bättre i skolarbetet.

– Resultaten från denna studien överensstämmer väl med data från andra studier både i djur och människa som visar en tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och förbättrad kognitiv förmåga. Vi har tidigare i en rad studier visat på en stark positiv korrelation mellan konditionsnivå och IQ hos unga vuxna samt minskad risk för sjukdomar i nervsystemet senare i livet. Genom att nu visa på en koppling mellan fysisk aktivitet och bättre skolprestationer hos en grupp femteklassare adderar vi ytterligare kunskap till denna intressanta forskningslinje, säger professor Michael Nilsson.

– De senaste åren har vi fått en betydligt bättre förståelse för hur inlärningens mekanismer fungerar. Nu känns det väldigt roligt att kunna lägga fram argument för att det med ganska enkla medel kan gå att förbättra unga elevers skolresultat.

– Vår förhoppning är att resultaten ska beaktas av de beslutsfattare som planerar för skolans organisation och innehåll, säger studiens projektledare och forskare Lina Bunketorp Käll.

– I en fördjupad studie undersöker vi bla könsskillnader, psykisk hälsa och mekanismer bakom de påvisade effekterna förklarar Lina vidare.

FAKTA
Skolstudien finansierades av Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur, Hjärnfonden, Centrum för Idrottsforskning och Stiftelsen Kempe Carlgrenska fonden.

Artikeln The Impact of a Physical Activity Intervention Program on Academic Achievement in a Swedish Elementary School Setting publicerades i Journal of School Health i augusti.

Länk till artikel: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/josh.12179/abstract

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera