Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2014

Sluta röka! Språkliga strategier i texter om tobak

Samtal om patienters tobaksvanor förekommer rutinmässigt i olika vårdverksamheter. Det är vanligt att dessa samtal kombineras med skriftligt informationsmaterial från statliga myndigheter. I en avhandling från Linnéuniversitetet undersöker Astrid Skoglund kommunikativa strategier i texter om tobaksavvänjning avsedda att användas i så kallade motiverande samtal om tobak.

Informationsmaterialet utgörs dels av handledningar för vårdpersonal, dels av broschyrer riktade till olika målgrupper av rökare. Motiverande samtal är en behandlingsform med patientens självbestämmande i centrum. Men samtidigt ingår informationsmaterialet i ett tobakspolitiskt projekt med målet att på sikt minska andelen rökare i Sverige. Med utgångspunkt i teorier om språk och makt undersöker Astrid Skoglund hur texternas innehåll, språk och utformning förhåller sig till dessa till synes svårförenliga intentioner – att å ena sidan respektera rökande patienters självbestämmande och å andra sidan påverka dem att sluta med tobak.

Resultatet visar att föreställningar om rökares egenmakt och föreställningar om att experter ska fostra rökare i hur de bör tänka och agera existerar parallellt i den statliga rökavvänjningsdiskursen. Textinslag som strider mot idéer om rökares självbestämmande legitimeras genom olika språkliga och i viss mån även visuella strategier.

– Analyserna visar exempelvis på argument som delar in rökare i olika kategorier som legitimerar skillnader i hur olika grupper av rökare tilltalas, säger Astrid Skoglund. Att vissa grupper av rökande patienter konstrueras som okunniga och ambivalenta resulterar i styrande textinslag som inskränker individens handlingsfrihet, exempelvis uppmaningar som Gör så här! och Tänk så här!

Astrid Skoglund är filosofie magister i nordiska språk och verksam som lärare vid Institutionen för svenska språket. Forskarstudierna har bedrivits under ledning av professor Gunilla Byrman, Linnéuniversitetet, och professor Jan Svensson, Lunds universitet.

Avhandlingen ”Kommunikativa strategier i texter om tobaksavvänjning. Innehåll, argumentation och modelläsare” försvaras vid offentlig disputation den 3 oktober 2014, klockan 13.15 i sal Homeros, Hus F, Växjö. Opponent är professor Orla Vigsø från Göteborgs universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera