Tema

85 miljoner till forskning för nya skogsråvaror och biomassa

– Svensk skogsindustri behöver ställa om från traditionell produktion av virkesråvara och massa till en mer varierad och hållbar produktion av biobaserade produkter, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på forskningsrådet Formas. Det har kommit in flera spännande idéer och ansökningar och det känns väldigt roligt att vi kan göra den här stora satsningen.

Produkter från skogen är av stor vikt för Sveriges ekonomi och bidrar starkt till export och lokala arbetstillfällen. I en allt hårdare konkurrens från länder med snabbare tillväxt i skogen och med lägre arbetskostnad behöver svensk industri hitta nya värden och biprodukter från skogsråvaran. Ved består till cirka 25 procent av lignin som till stor del går till spillo vid tillverkning av kemisk massa. Hur kan vi i framtida bioraffinaderier istället ta tillvara på och vidareförädla lignincellulosa till nya högvärdiga produkter som t ex ”gröna” nano-kolfiber? Sådana skulle bland annat kunna användas som kompositmaterial, brandresistenta värmematerial i kläder eller som renare av miljöfarliga heta gaser.

Det har visat sig att poppel och salix är lovande snabbväxande arter i Sverige för produktion av biomassa. Hur kan man mäta och förutse mängden av biomassa som produceras i skogen under en viss tid så att man kan möta de ökande behoven av energi i Sverige? Idag beslutade Formas forskarråd att bevilja 85 miljoner kronor till 21 projekt som bland annat studerar dessa frågor.

– Svensk skogsindustri behöver ställa om från traditionell produktion av virkesråvara och massa till en mer varierad och hållbar produktion av biobaserade produkter, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på forskningsrådet Formas. Det har kommit in flera spännande idéer och ansökningar och det känns väldigt roligt att vi kan göra den här stora satsningen.

Lista på de projekt som beviljats medel (länk till hemsidan)

FAKTA
Bakgrund: Formas fick under 2013 ökat anslag från regeringen för forskning och samfinansierad forskning om skogsråvaror och biomassa för perioden 2014-2016. I samband med det tog Formas fram ett program för utlysningar om skogsråvaror och biomassa, och detta var den första utlysningen i en serie av planerade utlysningar. Inriktningen har varit hållbar primärproduktion, nya material och biobaserade produkter för en biobaserad samhällsekonomi.

85 miljoner till forskning för nya skogsråvaror och biomassa

 lästid ~ 1 min