Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 september 2014

Med patientens perspektiv i fokus

Att vidmakthålla och utveckla patientperspektivet i dagens tidspressade sjukhusvård är en utmaning. I en avhandling från Linnéuniversitetet har Elisabeth Lindberg undersökt patientens delaktighet vid teammöten.

– Såväl vårdare som patienter behöver vara modiga för att utmana etablerade mönster och maktstrukturer, säger Elisabeth Lindberg.

För att skapa kunskap om hur patientens roll stärks i mötet med vården riktar Elisabeth Lindberg intresset mot vikten av ett vårdvetenskapligt patientperspektiv och hur detta kan vidmakthållas och utvecklas inom sjukhusvård.

Den traditionella ronden har i tidigare forskning beskrivits som traditionstyngd och hierarkisk med litet utrymme för patienten att komma till tals. Elisabeth Lindbergs forskning har till stora delar genomförts i samverkan med en vårdavdelning för äldre patienter. På den aktuella avdelningen genomfördes ett försök att utveckla ronden till ett teammöte där patienten inbjöds att närvara.

– Jag har intervjuat patienter och sjuksköterskor som deltagit vid dessa teammöten med patientnärvaro. Resultatet visar att teammötet inte bara är ett tillfälle för planering av vården, utan också kan bli ett känslosamt möte där existentiella dimensioner behöver få utrymme. Patienterna behöver sjuksköterskans vägledning innan, under och efter teammötet, fortsätter Elisabeth Lindberg.

– Då patienten inte får vägledning förstärks sårbarheten. Den förstärks också av traditionsbundna strukturer i vårdandet och vid teammötet. Konskevensen blir att patientperspektivet ”tappas bort” i vårdandet och när vårdandet ska utvecklas, säger hon.

Avhandlingen avslutas med förslag till fortsatt forskning såsom exempelvis interventionsstudier där äldre patienter involveras och fortsatt forskning om hur vårdandet kan utvecklas och värdesättas utifrån dess (mellan)mänskliga dimensioner.

Elisabeth Lindberg är verksam som universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås.

Avhandlingen ”Tid för vårdande möten. Att vidmakthålla och utveckla vårdandet med patientperspektivet i fokus”, försvaras måndagen den 15 september 2014, kl. 10.30 i sal Myrdal, Hus K, Linnéuniversitetet, Växjö. Opponent är professor Charlotte Delmar, Aarhus universitet, Danmark.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera