Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 juni 2014

Att motverka kränkningar i vården

Med hjälp av ett dramapedagogiskt rollspel kan vårdpersonal bli bättre på att ingripa när de ser att en patient kränks.

Nästan 20 procent av svenska gynekologipatienter har någon gång upplevt att de blivit kränkta i vården. Det kan handla om allt från nedlåtande ordval till att en undersökning som gör ont inte avbryts trots att patienten ber om det.

– Personalen har inte alltid förmåga att hantera situationer som upplevs som kränkande av patienten och förstår inte kränkningar utifrån patientens perspektiv. Etiska koder för vårdpersonal ger inte vägledning för att kunna agera i sådana situationer, säger Anke Zbikowski, som nyligen disputerat vid Linköpings universitet med en avhandling om hur kränkningar i vården kan motverkas.

Hon har undersökt om personal med hjälp av Forumspel, som är ett dramapedagogiskt rollspel, kan lära sig att känna igen kränkande situationer och våga agera.

– Forumspel används i utbildning av studenter och vi ville pröva metoden även bland yrkesverksamma, säger Anke Zbikowski, som är gynekolog.

Det visade sig att sjukvårdspersonal som har deltagit i workshopar med Forumspel blev bättre rustade att se situationer ur patientens perspektiv och kunna ingripa vid en kränkning. Den personal på en kvinnoklinik som också deltog i workshopar med Forumspel blev bättre på att hantera situationer som kan upplevas kränkande för patienten.

– Praktisk etisk träning är ett viktigt inslag i personalens vidareutbildning och där borde Forumspel kunna ingå, säger Anke Zbikowski.

Hon har även gått igenom läkarnas svenska etiska kod och de internationella koder som gäller för gynekologer, sjuksköterskor och barnmorskor.

– I regel utgår de etiska koderna från personalens perspektiv och berör inte hur den som bevittnar andras övertramp ska agera. De tar inte heller hänsyn till att vårdpersonalen agerar i grupp och ingår i ett system med maktfördelning mellan olika personalgrupper.

FAKTA
Avhandlingen heter Counteracting Abuse in Health Care from a Staff Perspective. Ethical Aspects and Practical Implications.


Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera