Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juni 2014

Internationella gästforskare inom Hållbart samhällsbyggande

Världen står inför stora utmaningar relaterade till klimatförändringar, annan miljöpåverkan, demografisk utveckling samt sociala och infrastrukturella problem. Syftet med detta projekt är att svenska forskare och gästforskare från England ska samverka runt olika experiment i Urbana Labs. Forskningen ska kopplas till praktik inom hållbart samhällsbyggande i Sverige.

Idag har Formas forskarråd beviljat medel till gästforskare hos fem forskningsinstitutioner för att stärka internationellt samarbete inom Hållbart samhällsbyggande. Ett projekt handlar om vattenresursplanering vid urban och regional utveckling. I samarbete med gästforskare från USA ska svenska forskare utveckla stödverktyg för aktörer och beslutsfattare för att minimera de negativa effekter som utvecklingen kan ha på vattenresurser. Ett annat projekt handlar om att utveckla flexibla och innovativa upphandlingsstrategier vid projekterings- och bygguppdrag med hjälp av erfarenheter från Holland. Idag används prisfokuserade strategier trots att samhälleliga mål för ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet ställer krav på innovationsvänliga och flexibla modeller. I ett tredje projekt ska utmaningar inom hållbar stadsplanering i så kallade Urbana Labs studeras. Världen står inför stora utmaningar relaterade till klimatförändringar, annan miljöpåverkan, demografisk utveckling samt sociala och infrastrukturella problem. Syftet med detta projekt är att svenska forskare och gästforskare från England ska samverka runt olika experiment i Urbana Labs. Forskningen ska kopplas till praktik inom hållbart samhällsbyggande i Sverige.

– Vi står inför flera stora utmaningar som bland annat förväntade klimatförändringar, andra belastningar på miljön, samt demografiska förändringar med en åldrande befolkning och ökad urbanisering. Det ställer krav på ökad samverkan mellan forskningen och olika sektorer inom samhällsbyggnads-området. Här kan Sverige både bidra till och lära av andra länder, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas.

Länk till lista på de gästforskare som beviljats medel: http://www.formas.se/PageFiles/12057/G%c3%a4stforskare.xlsx

Bakgrund
Hållbart samhällsbyggande är ett brett begrepp som behandlar stad och landsbygd och innefattar planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, infrastruktur, byggnader, anläggningar samt grön- och vattenområden, ekosystemtjänster och olika försörjningssystem för att uppnå social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. En av slutsatserna i utvärderingen av svensk samhällsbyggnadsforskning som Formas genomförde 2012-2013 är att det finns brister i internationell publicering och att det internationella samarbetet är relativt begränsat. Mot bakgrund av detta utlyste Formas 15 miljoner kronor till forskning inom samhällsbyggnadsområdet med målet att etablera internationella samarbeten av hög vetenskaplig kvalitet. Utlysningen inriktades på att bjuda in internationella gästforskare till svenska forskningsinstitutioner inom samhällsbyggnadsområdet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera