Tema

21 miljoner till effektivare sanering av förorenade områden

Ett av riksdagens miljömål är målet om en giftfri miljö. Hur kan saneringstakten av förorenad mark öka så att riksdagens miljömål uppfylls? Går det att utveckla en platsspecifik metodik för riskbedömningar som skyddar mark- och vattenmiljön? Idag beviljade Formas forskarråd medel till tre forskargrupper som ska studera några av dessa frågor.

Ett av riksdagens miljömål är målet om en giftfri miljö. Hur kan saneringstakten av förorenad mark öka så att riksdagens miljömål uppfylls, samtidigt som innovationsnivån på åtgärder höjs och kostnaderna för desamma sänks? Kan nya hållbarhetsanalyser höja effektiviteten i efterbehandlingen av förorenad mark? Nuvarande verktyg för riskbedömning tar lite hänsyn till föroreningars påverkan på mark och vatten.

Följden blir ofta dyra schaktningar där all jord med föroreningsnivåer över vissa riktvärden grävs bort, med låg kännedom om påverkan på mark- och vattenfunktioner. Går det att utveckla en platsspecifik metodik för riskbedömningar som skyddar mark- och vattenmiljön? Det saknas också kunskap om hur organiska föroreningar och tungmetaller i Östersjön sprider sig och skadar ekosystem. Kan nya mätmetoder för riskspridning av förorenade sediment i havet leda till bättre beslut om vilka bottnar som ska saneras först?

Idag beviljade Formas forskarråd medel till tre forskargrupper som ska studera några av dessa frågor. 

– Målet med den här satsningen har varit att ta fram ny kunskap som ska bidra till att saneringstakten i Sverige ökar för att möjliggöra att miljökvalitetsmålet ”giftfri miljö” uppnås, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas.

– Samfinansiering från näringslivet med minst 50 procent har varit en rekommendation och det har varit ett krav att projekten är transdisciplinära vilket är en förutsättning för en effektiv sanering. De tre projekt som beviljas medel har såväl naturvetenskapliga, tekniska som samhällsvetenskapliga frågeställningar och vi hoppas att de kan påbörja forskningen så snart som möjligt.

Länk till de projekt som beviljats medel

Bakgrund
Formas utlyste hösten 2013 totalt 21 miljoner kronor till forskning om effektivare sanering av förorenade områden. Målet med satsningen var att ta fram ny kunskap som ska bidra till att saneringstakten i Sverige ökar och möjliggöra att miljökvalitetsmålet ”giftfri miljö” uppnås. Utlysningen gjordes i samverkan med berörda sektorsmyndigheter Naturvårdsverket och Statens Geotekniska Institut, SGI. SGI samverkar genom sitt nystartade teknik- och forskningsprogram om förorenade områden, TUFFO. Som underlag till utlysningen ligger bl.a. de kartläggningar om forskningsbehov som SGI årligen utför.

Förorenade områden är ett hot mot människors hälsa och miljön. Förorenade områden kan vara större eller mindre mark- eller vattenområden som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen från till exempel industrier, soptippar, gruvor eller oljedepåer. I Sverige har länsstyrelserna identifierat fler än 77 700 platser där miljöfarlig verksamhet finns eller har funnits och där förorenade områden kan förekomma. Regeringen har i den s.k. saneringspropositionen (prop. 2008/09:217) betonat vikten av att öka takten i arbetet med sanering av förorenade områden.
21 miljoner till effektivare sanering av förorenade områden

 lästid ~ 2 min