Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 juni 2014

Att konsumera för vänskap

Svenska barn har, både från ett historiskt perspektiv och i jämförelse med många andra länder, större tillgång till ekonomiska resurser och en hög materiell levnadsstandard. Dock växer klyftan mellan välbärgade och utsatta hushåll i Sverige. Detta samtidigt som barn möter en betydande press att konsumera för att kunna få en plats i gemenskapen med jämnåriga.

I en avhandling från Linnéuniversitetet undersöker Erika Lundby hur
barn, mellan 9-12 år, uppfattar och förstår konsumtion, som en del av
det sociala livet med kamraterna. Tre huvudsakliga frågor ställs i avhandlingen; Hur förstår barn konsumtionens betydelse i relationer med jämnåriga? Hur värderar barn konsumtion i sina vänskapsrelationer? Och i vilken utsträckning påverkar ålder och social miljö barnens förståelse av konsumtion i deras sociala liv med jämnåriga?

Sammanlagt deltog 101 barn, från fyra olika skolor, i studien. Skolornas placering och prestige tyder på att barnen var blandade vad gäller klass och etnicitet. Resultaten presenteras i fyra artiklar som bidrar med olika infallsvinklar kring hur barnen uppfattar konsumtion i det sociala livet med kamrater.

– De flesta barn i studien uppfattar konsumtion som ett användbart verktyg för att stärka sociala relationer med jämnåriga, berättar Erika Lundby. Samtidigt gav dock några barn uttryck för moraliska värderingar där de betonade att det är "fel att köpa vänner".

Vidare visar avhandlingen att barnens uppfattningar om konsumtion varierade beroende på ålder, kön och bostadsområde. I analysen betonar avhandlingsförfattaren vikten av att förstå barn både som kompetenta och beroende för att skapa en mer nyanserad bild av dem som konsumenter.

Erika Lundby utvecklar ett nytt begrepp, relationell konsumtion, baserat på barnens uppfattningar om konsumtion. Begreppet avser i huvudsak konsumtion som används för att skapa, stärka och upprätthålla sociala relationer.

– Sammanfattningsvis bidrar avhandlingen till att öka kunskapen om hur barn mellan 9–12 år uppfattar konsumtion i dagens svenska samhälle, säger Erika Lundby. Den visar också vikten av att socialt arbete intresserar sig för relationell konsumtion.

FAKTA
Erika Lundby är barndomssociolog och har i olika projekt berört forskningsfrågor kring barn och ungas tankar kring konsumtion, ekonomi och fattigdom.

Avhandlingen Consuming for friendship. Children’s perceptions of relational consumption försvaras fredagen den 13 juni 2014, kl. 10.15 i sal Myrdal, Hus K, Linnéuniversitetet, Växjö. Opponent är docent Barbro Johansson, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet.


Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera