Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2014

Våtmarker – reningsmetod för träbaserade industrier

Trä är ett naturligt råmaterial som knappast anses vara en risk för miljön. Däremot har hanteringen av trämaterial i industriell skala visat sig ha negativ inverkan på vattendrag. Henric Svensson har i sin avhandling fokuserat på att få kunskap om dessa miljöproblem och möjlig behandling av dessa.

De flesta utredningar avseende vattenföroreningar inom träbaserade industrier har fokuserat på stora industrier med stor vattenförbrukning så som massa- och pappersbruk. Lakvatten som alstras vid kontakten mellan vatten och trä innehåller höga halter av organiska ämnen som är potentiellt farliga för vattenlevande organismer.

Förorenat lakvatten skapas av industrier, där stora mängder timmer och sågspån är placerade utomhus och utsätts för regn och bevattning, såsom inom trägolv och bioenergisektorn. Man har funnit att lakning från olika träslag ger olika sammansättningar på lakvattnet, där lakvatten från ek har den högsta halten av föroreningar följt av furu. Henric Svenssons avhandling visar att ek har potential att laka ut tio gånger så mycket polyfenoler jämfört med andra undersökta arter (tall, bok och lönn). Dessutom har lakvatten från ek den lägsta andelen av biologisk syreförbrukning, vilket tyder på ett potentiellt problem med den biologiska nedbrytningen av detta lakvatten. Man har även påvisat att lakvattnet från trä är potentiellt giftigt för akvatiska organismer. Träslagens giftighet för naturen kan kanske anses som överraskande.

Studier för att försöka minska miljöpåverkan av lakvatten från denna trädsort gjordes i pilotskala inom ramen för denna avhandling. Dessa studier visade bland annat på möjligheterna att använda sig av våtmarker som reningsmetod, där växter och luftning påverkar hur bra en våtmark fungerar. Men den viktigaste faktorn var den ökade uppehållstiden som vattnet får i våtmarken.

Utöver studier av våtmarker har också ett filtermaterial studerats, filtret bestod av en blandning av torv och aska, som användes för att absorbera en specifik kemisk grupp i lakvattnet (polyfenoler). I en tredje typ av behandlingsprocess visade det sig också att polyfenoler effektivt kan brytas ned av ozon.

FAKTA
Vissa slutsatser från avhandlingen har blivit applicerade hos AB Gustaf Kähr i Nybro som har varit en samarbetspartner genom projektet. Projektet finansierades av KK stiftelsen och Tillväxtverket (Europeiska regionala utvecklingsfonden).

Henric Svensson har en bakgrund som miljövetare från Linnéuniversitetet och kommer ursprungligen från Vånga i nord östra Skåne.

Avhandlingen Characterization, toxicity and treatment of wood leachate generated outdoors by the wood-based industry försvaras torsdagen den 5 juni, klockan 13.00 i sal Fullriggaren, Kocken, Kalmar. Opponent är docent Emma Nehrenheim, Mälardalens högskola. Professor William Hogland har varit handledare.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera