Tema

4 miljoner till lärande om hållbar utveckling

Tack vare ett forskningsbidrag på 4 Mkr anställs Arjen Wals som gästprofessor i Lärande och utbildning för hållbar utveckling vid Göteborgs universitet.

Arjen Wals är professor i socialt lärande och hållbar utveckling vid Wageningen University i Nederländerna och UNESCO-ordförande inom samma område. Han har redan tidigare varit gästprofessor vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP, under läsåret 2012-2013. Nu väntar minst tre år ytterligare vid samma institution tack vare ett forskningsbidrag från Carl Bennet AB.

– Det som lockar är bland annat möjligheten att bidra till att vidareutveckla en forskningsspecialisering vid Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten och vid IDPP. I arbetsuppgifterna ingår också att stötta utvecklingen av en tvärvetenskaplig internationell masterutbildning i hållbar utveckling. Dessutom är det spännande att Göteborgs universitet står värd för World Congress on Environmental Education under 2015, säger Arjen Wals.

– Den kanske viktigaste utmaningen i vår tid är att utforska andra värden än värdet av kontinuerlig tillväxt och materialism. Hållbarhet har mycket att göra med maximering av mening i motsats till vinstmaximering, säger Arjen Wals.

På IDPP görs en kraftsamling inom forskningsområdet Lärande och utbildning för hållbar utveckling. Förutom flera forskningsprojekt inom området i startgroparna, kan nämnas flera doktorsavhandlingar, medverkan i en nationell forskarskola inom temat, formering av en forskningsgrupp samt, som nämnts, framtagandet av ett nytt internationellt masterprogram. Till detta kommer alltså nu en gästprofessor.

– Med Arjen Wals får vi nu tillgång till en eftertraktad senior forskningsledare. Det blir en avgörande komponent när vi konkurrerar om extern forskningsfinansiering. Förhoppningen är att längre fram etablera professuren permanent, säger Jonas Emanuelsson, prefekt vid IDPP.

– Med särskilt fokus på lärande och utbildning bidrar vi till att systematiskt belysa hur människor enskilt och kollektivt interagerar och kommunicerar. Frågor om hållbar utveckling och hur vi tacklar globala samhällsutmaningar handlar ytterst om hur människor förhåller sig till varandra och till den värld vi lever i. Forskningsbaserad kunskap kring de frågorna har mycket goda möjligheter att nyttiggöras i näringsliv, i utbildningssammanhang och i samhället i övrigt, säger Jonas Emanuelsson.

Carl Bennet AB är bland annat huvudägare i de börsnoterade företagen Getinge AB och Elanders AB samt äger 100 procent av Lifco AB. Man stödjer sedan tidigare forskning vid svenska universitet och högskolor, bland annat vid Göteborgs universitet.

Carl Bennet, styrelseordförande och ägare, och även tidigare ordförande i Göteborgs universitets styrelse, motiverar bidraget till gästprofessuren så här:

– Hållbar utveckling är avgörande för näringslivets framtid. Vi vill ha närhet till forskning och utveckling. Detta ger oss såväl insikt som kunskap för att kunna möta framtidens utmaningar. Därför stödjer vi flera områden som är viktiga för våra företags utveckling.

4 miljoner till lärande om hållbar utveckling

 lästid ~ 2 min