Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 maj 2014

Vinst i vård gör liten skillnad för personalens arbetsvillkor

Sjukvården privatiseras. Syftet har varit att effektivisera och höja vårdens kvalitet. Forskning visar att personalens välbefinnande går hand i hand med kvaliteten i vården. Trots det finns väldigt lite forskning gjord på vilka konsekvenser privatisering får för personalen och deras förutsättningar att göra ett bra jobb: personalens arbetsvillkor, hälsa i arbetet och arbetsrelaterade attityder.

Niklas Hansen vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet har jämfört ett privat, ett bolagiserat och ett förvaltningsdrivet akutsjukhus. Enligt Hansen finns det fler likheter än olikheter mellan driftsformerna vad gäller personalens upplevda hälsa och resurser i arbetet rent generellt.

– Att verksamheterna liknar varandra är en följd av den nya offentliga styrning, New Public Management, som införts i den offentliga sektorn. Den syftar ju till att efterlikna den privata och marknadsstyrda organisationen, säger Niklas Hansen.

Avhandlingen visar dock att det finns skillnader i hälsa hos personalen. Nivåerna av utbrändhet hos sjuksköterskor var något högre i det privata sjukhuset jämfört med det förvaltningsdrivna. För uppkomsten av cynism respektive arbetstrivsel spelade upplevd arbetsbelastning, rollkonflikt och bristande målklarhet en större roll på det privata eller det bolagiserade sjukhuset. Att dessa arbetsvillkor hade en starkare koppling med cynism och arbetstrivsel skulle kunna ses som uttryck för skillnader i ledarskap, organisationskultur, incitamentssystem och personalens förväntningar i de olika driftsformerna, men är en fråga som behöver utforskas vidare.

– Vid privatisering blev dessutom vårdpersonalens förutsättningar för ett bra arbete mer standardiserat, där såväl grupper med goda förutsättningar fick det sämre, samtidigt som grupper med svaga förutsättningar fick det bättre. Dessutom ökade risken för den redan statussvaga yrkesgruppen undersköterskor att tillhöra den grupp med sämst förutsättningar för ett bra arbetsutförande, vilket i sig är en grogrund för ohälsa och sämre prestationer, säger Niklas Hansen.  

Studien bygger på enkätundersökningar som gick ut till samtlig personal på tre akutsjukhus i Stockholmsregionen med olika driftsformer (förvaltningsdrivet, bolagiserat och privatiserat) och som genomfördes 1998 och 2001/2002 och ingår i avhandlingen ”Arbetsvillkor i privat och offentlig sjukvård: Implikationer för personalens attityder och hälsa”.

Niklas Hansen disputerar den 9 maj kl.10.00 på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, David Magnussonsalen (U31), Frescati Hagväg 8.

Avhandlingen finns att ladda ner som pdf

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera