Tema

Stressade kor ökar olycksrisken

Jordbruket är en olycksdrabbad bransch, och särskilt riskfyllt är det att vara mjölkbonde. Ett sätt att minska riskerna är lära sig att läsa av djuren bättre, så att man uppfattar varningssignalerna när en ko är stressad. Det menar Cecilia Lindahl från SLU och JTI. I sin avhandling visar hon också att tidspress och ekonomi gör att lantbrukarna ibland tar medvetna risker.

Svenska mjölkbönder möter hård konkurrens från importerade mjölkprodukter, och antalet mjölkgårdar minskar stadigt samtidigt som besättningarna blir allt större. År 2012 fanns knappt 5 000 mjölkgårdar i Sverige, med i genomsnitt 70 kor per gård.

Mjölkgårdar är också en olycksdrabbad gren av lantbruksnäringen, och ett olycksfall kan slå hårt ekonomiskt mot ett jordbruksföretag. Olyckor där kor är inblandade sker främst i samband med mjölkning och förflyttning, och djurskötaren blir då sparkad, klämd, trampad, knuffad eller stångad.

– Det anmäls cirka 40 olyckor med nötkreatur till Arbetsmiljöverket varje år, varav 1–2 är dödsolyckor. Men vi vet att det är en omfattande underrapportering, och den sanna siffran är flera gånger högre, säger Cecilia Lindahl, som just har färdigställt en doktorsavhandling om riskfaktorer vid hantering av kor på svenska mjölkgårdar.

I doktorsarbetet har Cecilia Lindahl studerat både kor och skötare på ett antal svenska mjölkgårdar, med fokus på olycksrisker vid drivning av djur till mjölkning och klövverkning. Hennes slutsats är att många faktorer samverkar till de olycksrisker som uppstår, och att det ofta handlar om samspelet mellan skötare, djur och miljö.

– Det blir till exempel mer riskfyllt för djurskötaren om korna drivs på ett sätt eller i en situation som stressar dem, säger Cecilia Lindahl.

Drivningen till mjölkning fungerade i stort sett bra på alla gårdar, med lugn hantering och endast ett fåtal stopp i djurflödet, och därmed få incidenter. Det som ökade skaderisken var t.ex. hala golv, och drivningsgångar där skötaren måste förflytta sig inne bland djuren.

Drivningen av kor till klövverkning kan upplevas som obehaglig och stressande för korna, och under sådana arbeten såg Cecilia Lindahl fler incidenter som skulle kunna ha lett till skador genom sparkar eller stångningar. Vid drivning till verkning var det också vanligare med beteenden som kan kopplas till rädsla hos korna, och de hade högre puls än vid mjölkning. Skötaren kunde också vara tvungen att vara mer hårdhänt i dessa situationer.

– Det finns goda möjligheter att förbättra utformningen av tillfälliga samlingsfållor och drivgångar som används vid klövverkning, säger Cecilia Lindahl.

– För att vara funktionella måste sådana system utformas med hänsyn både till djurens beteende och till djurskötarens arbetsmiljö. På så vis möjliggör systemet en effektiv drivning, en säker miljö för människa och djur och en god djurvälfärd.

I djupintervjuer med svenska mjölkproducenter framkom det att dessa är medvetna om farorna vid arbete med nötkreatur, och anser att säkerhetsfrågor är viktiga. Samtidigt menade de att det är lätt hänt att detta glöms bort eller prioriteras ner, och att tidspress och ekonomi ibland gör att det tas medvetna risker. Lantbrukarna ansåg att de flesta djurrelaterade olyckor kan förebyggas, men också att det alltid kommer att finnas olycksförlopp som är omöjliga att förutse och förhindra. Det finns alltid ett visst mått av oförutsägbarhet i djurens beteende och reaktioner.

FAKTA
Cecilia Lindahls doktorsarbete har gjorts i ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Arbetet har finansierats av SLO-fonden.

En längre sammanfattning på svenska finns på s 93–95 i avhandlingen (se länk nedan).

Cecilia Lindahl, institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, vid SLU i Alnarp försvarar sin doktorsavhandling Risk factors for occupational injuries during cattle handling on Swedish dairy farms.
Tid: Fredagen den 25 april 2014. Opponent: MD, Director John J. May, New York Center for Agricultural Medicine and Health, USA

Länk till avhandlingen (pdf) http://pub.epsilon.slu.se/11084/.

Länk till intervju på JTI:s webbplats: http://www.jti.se/index.php?page=stressade-kor-oekar-olycksrisken

Statistik om svensk mjölkproduktion från Jordbruksverket: http://jordbruketisiffror.wordpress.com/2012/10/30/fascinerande-fakta-om-mjolkkor-och-mjolkforetag/

Stressade kor ökar olycksrisken

 lästid ~ 3 min