Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 april 2014

Delta i en forskningsstudie om tolerans

Är vi i allmänhet toleranta mot andra människors åsikter och beteenden? Och varierar toleransnivån beroende på personlighet, ålder eller politisk åsikt? En forskargrupp vid Umeå universitet vill ta reda på mer om hur social tolerans hänger ihop med synen på politik och samhälle. För att utveckla en ny mätmetod söker de nu deltagare till en webbaserad enkätundersökning.

– Samhället blir alltmer komplext. Att undersöka hur dagens människor beter sig och resonerar kring olika samhällsfrågor och grupper är en förutsättning för att kunna förstå och förutse hur samhället kommer att se ut i framtiden, säger Mikael Hjerm, professor i sociologi och ansvarig för forskningsprojektet vid Umeå universitet.

Att mäta och jämföra tolerans är inte helt enkelt. Tidigare forskning har använt ganska trubbiga mått på tolerans, till exempel genom att mäta människors attityder till specifika saker som sexualitet. Resultaten hittills kan heller inte säga så mycket om huruvida det finns en eller flera olika typer av tolerans, och hur tolerans är kopplat till mer specifika attityder, exempelvis attityder till religion och politik.   

För att kunna följa utvecklingen i samhället behövs nya skalor för att mäta hur toleranta människor är mot andras åsikter och beteenden. Forskarna söker därför deltagare för att testa en sådan skala.

– Genom att nå en djupare förståelse för vad tolerans är, och hitta bättre sätt att mäta den på, kan den samhällsvetenskapliga attitydforskningen bli ännu mer tillförlitlig. Det kommer att göra det lättare att mäta förändring av sociala fenomen över tid på ett vedertaget och accepterat sätt, säger Mikael Hjerm.

För att delta i studien behöver du bara fylla i en internetenkät som tar ungefär 10 minuter i anspråk. Enkäten är politiskt oberoende och helt anonym. Den innehåller frågor om demografi (t.ex. kön, ålder m.m.), socioekonomi (utbildning, sysselsättning m.m.), attityder till samhällsfrågor, samhällsgrupper och livet i stort.

De svar som lämnas är skyddade av både personuppgiftsslagen och sekretesslagen. Det innebär att uppgifterna endast redovisas för grupper av personer. Enskilda svar kommer inte att framgå av den statistiska redovisningen.

Undersökningen kommer att användas för att utveckla sätt att mäta och förstå tolerans.

Delta i studien genom att klicka på denna länk: http://www.surveystudier.se/pilot/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera