Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 februari 2014

14 röster kring samhällsstudier och didaktik

Fjorton forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK) presenterar i en ny bok fjorton olika aspekter på problematiken kring samhällsundervisningens villkor. Boken är en antologi och har fått namnet “14 röster kring samhällsstudier och didaktik”.

Förhoppningen är att artiklarna i boken, var för sig eller tillsammans, ska stimulera till debatt och fortsatt utveckling av både samhällsforskningen och samhällsundervisningen.

Medverkande författare och artiklar:
Religionsvetaren Martin Berntson: ”Kyrkohistoria som en del av religionskunskapsämnets identitet – Reflektioner över läroplan och tillämpning” en diskussion kring gränsdragningen mellan skolämnet religionskunskap och andra skolämnen.

Religionsvetaren Leif Carlsson: ”Stereotyper i religionskunskapsundervisningen” stereotyper om judar och judendom i svenska skolläromedel.

Religionsvetaren Karin Nordström: ”Religionskunskap inom pluralism – Etiska reflektioner i ljuset av Martha Nussbaums capabilities approach”  innebörden av pluralism som en grundläggande normativ inriktning för religionskunskap i svensk gymnasieskola utifrån en etisk synvinkel.

Sociologen Tobias Samuelsson: ”Barns handlingsutrymme i ett alltmer institutionaliserat vardagsliv.

Historiedidaktikern Anders Nersäter: ”Anglosaxisk historiedidaktik och historiekulturellt perspektiv – Om ett undervisningsmoment i kursen Historia 1b” ett exempel på Learning Study i historieundervisning på gymnasienivå.

Kulturgeografen Åsa Westermark och sociologen Klas Borell: ”Upptäcktens väg: Det projektbaserade uppsatsarbetet” hur avståndet mellan forskning och utbildning kan krympas.

Historikern Anders Dybelius:  ”Vad ska jag skriva om? Ett didaktiskt perspektiv på att finna ett uppsatsämne” frågan om hur man som student kan inspireras till att finna  ett lämpligt uppsatsämne.

Samhällsvetaren Joakim Öberg: ”Att  bygga vidare – Ett exempel på didaktisk forskning i klassrummet” förhållandet att didaktisk forskning tycks ha svårt att sippra ner till klassrumsnivå, inte minst inom den högre utbildningen.

Socionomen Gunilla Egonsdotter och sociologen Klas Borell: ”Datorbaserade simuleringar i samhällsvetenskaperna: SimChild i socionomutbildningen” ett exempel på den roll datorsimuleringar kan spela i socionomutbildningar.

Medie- och kommunikationsvetaren Ebba Sundin: "Det ökade behovet av mediekunskap i ett förändrat kommunikationslandskap" frågan om mediernas roll i undervisningen inom samhällskunskap, specifikt i frågan om politisk socialisation.

Historiedidaktikern Carl-Johan Svensson: ”Diverseannonser som möjlighet i historieundervisningen” hur föga uppmärksammat historiskt källmaterial, "skräp", kan ges en roll i historieundervisningen.

Statsvetaren Berndt H. Brikell: "Utbildningssystemets respons på samhällsförändringar i Sverige och Mongoliet” ett jämförande resonemang kring utbildningspolitiska förändringar i Sverige och Mongoliet.

Historikern Hans Albin Larsson: ”När medlet blev mål – Om mål- och resultatstyrningens effekter på skolan” bakgrunden till införandet av målstyrning inom skolan, de motiv som anfördes för detta samt vilka effekter systemet har medfört.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera