Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 januari 2014

Antologi om kränkningar i skolan

I antologin Kränkningar i skolan – analyser av problem och lösningar , redovisas studier som gjorts av forskare från flera olika lärosäten. Studierna är en uppföljning till den rapport Skolverket publicerade 2011 med utvärdering av olika metoder för att motverka mobbning – vilket både väckte debatt och gav upphov till frågor.

För tre av kapitlen svarar sociologerna Björn Johansson och Erik Flygare, som forskar i socialt arbete vid Örebro universitet.

Antologin omfattar åtta kapitel, som utvecklar kunskaper till stöd för skolornas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Örebroforskarna har lämnat bidrag som handlar om långvarig utsatthet, om elever som utsätts av skolpersonal och om vilken omfattning och effekt skolans insatser har mot mobbning och kränkningar på nätet.

Situationen för de elever som under lång tid utsätts för mobbning präglas av komplexitet och om mobbningen inte upphör förvärras situationen och eleven påverkas på allt fler områden. Forskarna menar att sociala relationer har stor betydelse för att motverka de problem mobbningen medför och att det är viktigt att de utsatta kommer in i den sociala gemenskapen utan att mobbare ”straffas”. Insatser som förbättrar relationerna mellan offer och mobbare har visat sig effektiva för dem som utsatts under längre eller kortare tid.  

Kränkande personal
Att uppskatta hur vanligt det är att elever kränks av personal i skolan är inte helt enkelt. Det finns ett begränsat antal studier och de är inte heller helt jämförbara. Björn Johansson och Erik Flygare konstaterar dock att även om det handlar om bara några få procent så är det oacceptabelt att det i skolan finns elever som upprepade gånger utsätts för illasinnade handlingar. De menar att formaliserade rutiner för att identifiera, bemöta och förebygga mobbning från skolpersonal skulle medverka till att uppmärksamma och reflektera över ett förbisett problem.

Olika former av kränkningar på nätet är svårare att upptäcka för vuxenvärlden än det som händer på skolgården. Forskarna diskuterar om det som sker på nätet främst är en fråga för skolan eller för föräldrarna och de konstaterar att det kräver andra former av insatser än ”vanlig” mobbning. Elevers egen medverkan i insatser mot mobbning och kränkning på nätet har stor betydelse. Relationsbefrämjande insatser elever emellan minskar kränkningar och mobbning liksom att elever är aktiva i det förebyggande arbetet.

Den här antologin, som kommer i tryckt form i mitten av januari, har också kapitel som handlar om hur kränkningar uppstår i skolan, skillnader mellan hur pojkar och flickor påverkas av insatser från skolan, vad det är som särskiljer elever som kränker och mobbar, vad det är som särskiljer kränkningar på nätet samt vad det är som kännetecknar skolor, som är framgångsrika i arbetet mot mobbning.

Länk till antologin http://www.skolverket.se/publikationer?id=3138

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera