Tema

Mer glycerol till korna när biodieseltillverkningen tar fart

Glycerol är en energirik biprodukt vid tillverkning av biodiesel. Ett växande utbud, och sjunkande priser, har ökat intresset för att använda glycerol som fodertillsats. Nu kommer en avhandling från SLU om glycerolens användbarhet. Störst nytta gör den som energitillskott till nykalvade mjölkkor och i vätskeersättningar till unga kalvar.

Biodiesel framställs av naturliga oljor och fetter, till exempel rapsolja. Vid tillverkningen bildas också betydande mängder glycerol, en energirik biprodukt som producenterna ofta har svårt att hitta avsättning för.

I takt med ett ökande utbud och sjunkande priser ökar dock intresset för att använda glycerol i djurfoder, eftersom det både har ett mycket högt energiinnehåll och kan omvandlas till blodsocker (glukos). Anna Werner Omazic har i sitt doktorsarbete vid SLU tagit fram grundläggande information om hur glycerol fungerar som fodertillskott för mjölkkor och kalvar. Denna kunskap är direkt användbar för rådgivare, mjölkproducenter och fodertillverkare.

Energitillskott för nykalvade kor
För mjölkkor är det framförallt aktuellt med glycerol som energitillskott under de första veckorna efter kalvning, då kornas energibehov är stort samtidigt som foderkonsumtionen inte är på topp.

I dagsläget är priset på raffinerad, ren glycerol (>99 %) omkring 5–6 kr per kg i Sverige, medan rå glycerol (ca 80 %) kostar ungefär hälften så mycket. Anna Werner Omazics undersökningar visar att både rå och raffinerad glycerol kan ingå i foderstater till kor i tidig laktation, i givor på minst 500 gram per dag. Raffinerad glycerol kan öka mjölkavkastningen och kornas foderutnyttjande under denna period.

Anna Werner Omazic har visat att den största delen av glycerolen absorberades från magtarmkanalen, och det var bara en mindre del glycerol som omsattes av våmmens mikroorganismer. Detta är ett viktigt resultat eftersom glycerol som absorberats kan omvandlas till glukos, vilket särskilt kor i tidig laktation lider brist av.

I vätskeersättning till kalvar
Det andra användningsområdet för glycerol är i vätskeersättningar till unga kalvar som drabbats av vätske- och energibrist i samband med sjukdom, till exempel diarré. Idag används glukos som energikälla i dessa vätskeersättningar, men enligt de försök som Anna Werner Omazic genomförde skulle raffinerad glycerol fungera minst lika bra.
En längre sammanfattning på svenska finns på s. 47–50 i avhandlingen.

FAKTA
Husdjursagronom Anna Werner Omazic, institutionen för husdjurens utfodring och vård, försvarar sin doktorsavhandling Glycerol supplementation in dairy cows and calves vid SLU i Uppsala. Opponent: Professor Karl Heinz Südekum, University of Bonn, Tyskland
Länk till avhandlingen (pdf) http://pub.epsilon.slu.se/10898/

Mer glycerol till korna när biodieseltillverkningen tar fart

 lästid ~ 2 min