Tema

PVC-mattor i tidig barndom kan kopplas till astma 10 år senare

Studie vid Karlstads universitet visar att barn som hade PVC-material i sovrummen i barndomen utvecklade mer astma under de följande 10 åren än barn som hade andra golvmaterial. Forskarnas analyser visar också att PVC-material i föräldrarnas sovrum var starkare kopplat till astmautveckling hos barnen än PVC i barnens sovrum. Detta skulle kunna tyda på att exponering under graviditeten är mer kritisk än exponering senare i livet.

Mjukgjord PVC är ett vanligt golvmaterial och mer än 30 procent av svenska bostäder har sådana material i minst ett sovrum. Golvmaterial av mjukgjord PVC innehåller ftalater som är en grupp kemikalier med misstänkt hormonstörande egenskaper som kan vara relaterade till flera kroniska sjukdomar hos barn såsom astma och allergi, påverkad könsutveckling, neuropsykiatrisk sjukdom och beteende samt övervikt och fetma. Föreliggande studie syftade till att undersöka om golvmaterial av PVC i tidig barndom kan kopplas till astma hos barn tio år senare.

Vad gjorde vi?
Bostad-Barn-Hälsa-studien startade år 2000 med en enkät till alla värmländska barn som då var mellan 1-5 år. Enkäten gick ut till föräldrarna till drygt 14 000 barn och svar erhölls för nästan 11 000 barn. Vi frågade bland annat om bostadens utformning med stort fokus på golv- och väggmaterial av plast. År 2005 gjordes en första uppföljning av barnen och 2010 gjordes den nuvarande 10-årsuppföljningen. Föreliggande studie innefattar barn som medverkade i alla tre undersökningarna.

Vad fann vi?
Barn som hade PVC-material i sovrummen i barndomen (1-5 år) utvecklade mer astma under de följande 10 åren än barn som hade andra golvmaterial. Det verkade också som att sent utvecklad astma var starkare kopplad till PVC. Analyserna visade vidare att PVC-material i föräldrarnas sovrum var starkare kopplat till astmautveckling hos barnen än PVC i barnens sovrum. Detta skulle kunna tyda på att exponering under graviditeten är mer kritisk än exponering senare i livet.

Vad betyder detta?
Detta är ytterligare en studie som pekar mot hälsorisker med exponering för hormonstörande ämnen eller produkter som innehåller sådana kemikalier. Vi har tidigare visat att PVC-mattor avger ftalater till den omgivande miljön såsom inomhusdamm, att PVC-mattor kan kopplas till upptag av ftalater hos spädbarn samt att koncentrationen av ftalater i inomhusdamm är associerat till upptag av ftalater hos barn. Vi har också visat att ftalater i inomhusdamm kan associeras till astma och eksem hos barn och andra data visar att exponering för ftalater under graviditet kan kopplas till eksem och astma hos barn senare i livet. Detta innebär att vi nu kan följa ftalater från en typ av källa (mjukgjord PVC), till vad som kan mätas i miljön i inomhusdamm, till vad som finns i våra kroppar, och det finns slutligen forskningsfynd som tyder på att sådan exponering kan vara relaterad till astma och eksem hos barn.

Publikation; Huan Shu, Bo A. Jönsson, Malin Larsson, Eewa Nånberg and Carl-Gustaf Bornehag 2013. PVC-flooring at home and development of asthma among young children in Sweden, a 10-year follow-up. Indoor Air. Accepted manuscript online: 10 OCT 2013 11:54AM EST | DOI: 10.1111/ina.12074

PVC-mattor i tidig barndom kan kopplas till astma 10 år senare

 lästid ~ 2 min