Tema

Metadon ovanligt bland ungdomar

I motsats till vad som ofta hävdas i samhällsdebatten visar aktuell forskning från Malmö högskola att varken metadon eller buprenorfin är inkörsport till tyngre droger. Betydligt vanligare är användandet av läkemedel som tramadol och bensodiazepiner.

Illegalt bruk av metadon och buprenorfin (Subutex), läkemedel som används vid underhållsbehandling av heroinberoende, beskrivs ofta som ett växande problem bland svenska ungdomar.

– Beskrivningen bygger framför allt på enskilda fall och iakttagelser. Vår studie, som är den första systematiska forskningsstudien på området, visar att det är oerhört få ungdomar som kommit i kontakt med eller testat dessa preparat, säger Torkel Richert, forskare vid Malmö högskola.

Tillsammans med sin kollega Björn Johnson har Richert gått igenom ett omfattande material i form av registerdata. De båda forskarna har även intervjuat ett stort antal personer, som i sitt yrke möter unga droganvändare.

– Det finns inget i vårt material som tyder på att metadon eller buprenorfin fungerar som inkörsport till tyngre droger. Det är framförallt personer med ett etablerat och omfattande narkotikamissbruk som använder dessa preparat illegalt, och då ofta som självmedicinering eller som en del i ett avancerat blandmissbruk, säger Johnson.

Det finns således inga vetenskapliga belägg för att den illegala användningen av metadon eller buprenorfin bland ungdomar skulle vara ett allvarligt problem i Sverige.

– Däremot är det förhållandevis många ungdomar som har använt andra narkotikaklassade läkemedel, som bensodiazepiner och tramadol. Detta är läkemedel som är betydligt mindre kontrollerade och som finns i många hem, säger Richert.

Förutom att dessa läkemedel är lättillgängliga visar forskningen även att de kommer in tidigt i de ungas drogkarriär.

Forskarna understryker dock den allvarliga risken för överdoser när det gäller illegal användning av metadon eller buprenorfin.

– Här måste insatser för att förebygga överdoser riktas till specifika riskgrupper, till exempel unga vuxna med ett avancerat blandmissbruk, säger Johnson.

Dessa grupper kan man nå via till exempel tvångsvården, avgiftningsenheter eller öppenvårdsmottagningar för unga missbrukare, menar forskarna.

Metadon ovanligt bland ungdomar

 lästid ~ 1 min