Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 oktober 2013

Kritik mot nytt trafikförslag

Trafikverkets förslag till en nationell plan för transportsystemet har brister. Enligt ett remissvar från VTI saknar förslaget bland annat förklaringar, beskrivningar och underlag.

– Vår huvudsynpunkt är att det är ytterst svårt för en utomstående bedömare att ta ställning till om förslaget utformats så att uppdraget från regeringen följts, säger Jan-Eric Nilsson, professor på VTI.

VTI har fått Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet för de kommande tolv åren på remiss. VTI skriver i sitt yttrande att det finns exempel i förslaget där det är helt uppenbart att Trafikverket inte har följt regeringens uppdrag.

– Det saknas till exempel analys av möjligheten att använda banavgifter eller andra ekonomiska styrmedel för att hantera de problem man har ansvar för, säger Jan-Eric Nilsson.
VTI anser fortsatt att det även saknas en sammanfattning av de centrala utgångpunkterna för dessa rapporter och en förklaring av hur man kommit fram till de prioriteringar som görs.

Trafikslagsövergripande åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen under planeringsperioden 2014–2025 ska uppgå till 522 miljarder kronor. Trafikverket har fått regeringens uppdrag att upprätta ett förslag till hur medlen ska fördelas.

Regeringens direktiv anger att det ska gå att utläsa vilka effekter som de valda åtgärderna i planförslaget ger för transportpolitisk måluppfyllelse. Men detta går enbart att göra på åtgärdsnivå, där det tagits fram en fullödig samlad effektbedömning.

– Det finns inte något underlag för att bedöma om planförslaget som helhet bidrar till eller motverkar uppfyllelse av de transportpolitiska målen, säger Joanna Dickinson, utredare på VTI.

I avsnittet ”förväntade effekter” förväntas de planerade åtgärderna ge positiva effekter på såväl transportsystemets tillstånd som dess leveranser, vilket i sin tur ökar samhällsnyttan. Dessa påståenden ”beläggs” med ett antal pilar men innehåller inget underlag i övrigt för att visa effekterna.

– På samma sätt som tidigare i texten är omöjligt att kommentera vad som kan vara bra eller dåligt med den strategi som redovisas, säger Jan-Eric Nilsson.

I rapporten utvecklas heller inte hur infrastrukturen skulle kunna utnyttjas mera effektivt. VTI menar att transportsystemet bör ses i ett större perspektiv där också andra delar samspelar. I utredningsarbetet har det till exempel inte tagits hänsyn till att människan är en medveten, motiverad och beslutsfattande part i transportsystemet som gör val som stämmer överens med egna preferenser och mål.

– Många trafikolyckor beror exempelvis på att människor medvetet tar beslut att bete sig extremt eller felaktigt, till exempel genom att köra berusade, för fort eller utan bälte, säger Nils Petter Gregersen, tillförordnad forskningschef på VTI.

VTI föreslår att en komplettering görs i flera av planens delar, inte minst när det gäller behovet av forskningsinsatser.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera