Artikel från VINNOVA

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2013

Ny forskning ska bidra till ökad jämställdhet

Ökad jämställdhet inom bland annat filmproduktion, skogsbruk och statliga myndigheter. Det är syftet med de forskningsprojekt som får finansiering genom VINNOVAs utlysning “Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet”.

Utlysningen “Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet” genomförs på regeringens uppdrag i samråd med Vetenskapsrådet.

De projekt som får finansiering ska vetenskapligt pröva metoder, verktyg och processer som kan bidra till ökad jämställdhet inom en rad olika områden såsom transport, skogsbruk, filmproduktion, materialforskning, offentlig finansiering, design, innovationssystem, kommuner, landsting och staten. Syftet är att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Resultaten av forskningen kommer att visa sig senast 2015 då projekten ska vara avslutade.

Följande tio projekt får dela på 30 miljoner kronor:  
Eivor och Mai – Forsknings-och utvecklingsprojekt för jämställdhetsarbete med maktperspektiv. Kungliga tekniska högskolan. I projektet fokuseras på ojämställdhet inom teknikforskning och filmproduktion. Modellen som prövas bygger på att olika typer av könsfördelning påverkar makt, kunskapsperspektiv och förändring.

Från macho till modern: Jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer. Luleå tekniska universitet. I projektet fokuseras metoder som kan bidra till att skogsbruket  snabbare kan röra sig från “macho” till modern, det vill säga skapa mer attraktiva arbetsplatser, organisationer och yrkesidentiteter i alla delar av skogsbruket för både kvinnor och män.

Origo – med design som aktör för genusmedveten förändring och innovation. Högskolan i Halmstad. I projektet undersöks vilken potential design har som social aktör inom ramen för jämställdhets- och förändringsarbete. Projektet ska pröva en metod i två olika miljöer, Hälsoteknikcentrum Halland och Södertörns brandförsvar.

Implementering av metod för jämställdhetskonsekvensbedömning (JKB) i svensk transportinfrastrukturplanering. Statens väg- och transportforskningsinstitut. I projektet ska metoden “jämställdhetskonsekvensbedömning” (JKB) utvärderas och vidareutvecklas i regionerna Dalarna och Västra Götaland.

Metoder mot Motstånd, 3M. Karlstad universitet. I projektet ska metoder för att identifiera och hantera motståndsstrategier utvecklas och prövas i tre olika miljöer, Räddningstjänsten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och utbildningen Strategiskt Jämställdhetsarbete, SKL.

Genusdriven social innovation nytänkande vägar till jämställt främjande av företagande/innovation. Luleå tekniska universitet. I tre av Sveriges ledande organisationer för jämställt företagande och innovation ska projektet pröva, analysera och utveckla metoder för genusdriven social innovation i form av genusmedveten innovations- och företagsutveckling.

Jämställdhet på BESTA-sätt: Att arbeta för jämställd personalstatistik och jämställda löner i staten. Uppsala universitet. I projektet ska tillämpningen av BESTA-koderna granskas och utvecklas ur ett jämställdhetsperspektiv i tre statliga myndigheter.

Jämställdhet som branschgemensam strategi i skogsbrukssektorn. Sveriges Lantbruksuniversitet. I projektet ska en erfarenhetsbaserad plattform för jämställdhetsinnovation i skogsbrukssektorn utvecklas och etableras.

RIKA 2.0. Luleå tekniska universitet. I projektet utvecklas och prövas en modell, RIKA 2.0 för jämställd fördelning av offentlig finansiering. Samverkansparter är Tillväxtverket, Länsstyrelser, Regionförbund och regionala offentliga finansiärer.

Jämställdhetsintegrering som innovationskraft i offentlig verksamhet. Örebro universitet. I projektet fokuseras olika modeller, metoder och processer som utvecklats för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen i Göteborgs stad, Malmö stad, Stockholms stad, Örebro kommun, Eskilstuna kommun samt Räddningstjänsten Syd.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera