Artikel från Statens geotekniska institut – SGI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2013

Mängden bekämpningsmedel och regn påverkar spridningen i grundvattnet

Ju högre dos bekämpningsmedel som används desto större spridning till grundvattnet. Det visar en studie som SGI genomfört tillsammans med doktorand Maria Åkesson vid Lunds universitet. Studien visar också att vissa bekämpningsmedel, som exempelvis bentazon, sprider sig lättare än andra.

Studien och data från Kompetenscentrum för Kemiska Bekämpningsmedel (CKB) vid SLU visar att det är dosen (g/hektar) vid besprutningstillfället, som är den enskilt viktigaste faktorn för om ett bekämpningsmedel återfinns i grunt grundvatten.

– En högre dos ökar sannolikheten för fynd i grundvattnet, berättar Christel Carlsson vid Statens geotekniska institut, SGI. Även den totala mängden bekämpningsmedel som sprids, tidpunkt för besprutningstillfället och mängden nederbörd i anslutning till besprutningen har betydelse.

Pegasus
I den nyligen avslutad studien, kallad Pegasus (Pesticides in groundwater – a study for sustainable use in Skåne) har SGI tillsammans med geologiska institutionen vid Lunds universitet undersökt förekomst, transport och nedbrytning av kemiska bekämpningsmedel i lite djupare grundvatten i ett mindre avrinningsområde i södra Skåne. Syftet har varit att ta fram ett underlag för att bättre bedöma eventuella risker som dagens bekämpningsmedelsanvändning kan utgöra för framtida dricksvattenresurser och för miljön.

Grundvattenrör
Ett antal grundvattenrör etablerades i avrinningsområdet. Grundvatten provtogs och analyserades därefter med avseende på 150 olika bekämpningsmedel vid fem olika tillfällen. I djupare grundvatten, med en genomsnittsålder av 40 till mer än 60 år, kunde inga bekämpningsmedel hittas trots att studien inkluderade en analys av bekämpningsmedel som är förbjudna i dag, men användes för 40-60 år sedan. Det betyder att ämnena antingen brutits ned eller ännu inte nått ner till det djupare vattnet, åtminstone inte i tillräckligt höga halter för att kunna upptäckas med befintliga analysmetoder.

Fynd gjordes
I ytligare grundvatten, med en ålder på cirka 10 år, finns dock fynd av bekämpningsmedel i avrinningsområdet och med hjälp av en matematisk modell har forskarna kunnat förklara vissa fynd och därmed även förutsäga framtida påverkan av djupare grundvattenmagasin.

Modelleringen visade att det endast är substanser som t ex bentazon med mycket låga s k kd-värden (d.v.s som inte absorberas lätt av jorden), som når fram till djupt grundvatten på 15-19 meter i spårbara halter, detta sett i ett hundraårsperspektiv.

FAKTA
Studien har genomförts i samarbete med geologiska institutionen vid Lunds universitet (LU), med finansiering av Stiftelsen för Lantbruksforskning (SLF), Region Skånes Miljövårdsfond, Stiftelsen CF Lundström och Kungliga fysiografiska sällskapet.
Läs rapporten som pdf

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera