Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 september 2013

Studie om cancerrisk hos anställda vid oljeraffinaderier

Anställda vid Göteborgs och Bohusläns största oljeraffinaderier har haft en ökad risk att drabbas av leukemi och lungsäckscancer. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som undersökt cancersjukligheten hos raffinaderianställda.

Forskare vid Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin har i en studie undersökt cancersjukligheten under perioden 1961-2008 hos 2 678 personer som varit anställda under minst ett år vid något av regionens tre stora oljeraffinaderier: Preem Lysekil (f d ScanRaff), Preem Göteborg och ST1 Göteborg (f d Shell).

Studien visar att det under den aktuella tidsperioden funnits en ökad risk att drabbas av leukemi bland oljeraffinaderiernas operatörer – 10 konstaterade fall mot statistiskt förväntade 4 – och en ökad risk för cancer i lungsäck och bukhinna (4 fall av mesoteliom mot ca 1 förväntat i hela gruppen).

Ökningen av leukemi (blodcancer) har sannolikt orsakats av exponering för bensen – ett ämne som är känt för att kunna orsaka denna typ av cancer. Bensenhalterna på raffinaderierna har tidigare varit höga, men har enligt mätningar gjorda mellan 2009 och 2011 minskat till cirka en hundradel av gränsvärdet vid normal drift.

– Undersökningen visar att det sett till hela tidsperioden varit fler fall än förväntat av leukemi och lungsäckscancer. Men arbetsmiljön har förbättrats, och antalet fall hos de som anställts sedan mitten av 1970-talet är så få att vi inte kan uttala oss om det finns någon ökad leukemirisk hos dessa. Vår uppfattning är att de som börjat arbeta vid raffinaderierna under senare år inte bör ha någon ökad risk för leukemi, säger professor Lars Barregård vid Sahlgrenska akademin som medverkat i studien:

– Det finns ny forskning som talar för att även ganska låga bensenhalter innebär en högre risk för leukemi, vilket man inte tidigare trott. Det finns därför starka skäl att hålla halterna av bensen så låga som möjligt.

Den ökade förekomsten av lungsäckscancer är troligen orsakad av exponering för asbest, som förr var vanligt förekommande vid oljeraffinaderier och andra processindustrier. Asbestanvändningen förbjöds i Sverige i början av 1980-talet.

– Sjukdomen kan uppträda många år efter att man exponerats för asbest. Teoretisk kan alltså den ökade förekomsten bland raffinaderiernas anställda också inkludera fall där personer exponerats för asbest före sin anställning, säger Lars Barregård.

Preems raffinaderi i Göteborg har funnits sedan 1960-talet, Raffinaderiet i Lysekil startade i mitten av 1970-talet, ST1:s raffinaderi (f d Shell) startade redan i slutet av 1940-talet. Omkring 1 300 personer är idag anställda vid de tre raffinaderierna, där man tillverkar framför allt bensin, diesel och andra typer av bränslen.

Enligt studien var förekomsten av andra typer av cancer än leukemi och lungsäckscancer inte förhöjd hos raffinaderianställda.

FAKTA OM STUDIEN
Bakgrunden till den aktuella studien är bland annat en tidigare undersökning, som visade att närboende vid raffinaderiet i Lysekil fram till 2004 hade en ökad förekomst av leukemi. En uppföljning för åren 2005-2012 visade dock ingen ökad leukemiförekomst, och mätningar kring raffinaderiet år 2009-2010 visade att halterna av bensen inte var anmärkningsvärt höga. Studierna satte dock uppmärksamhet på de anställdas hälsorisker.

Den aktuella undersökningen av cancersjuklighet har genomförts av dr/överläkare Ralph Nilsson, professor Gerd Sällsten och professor Lars Barregård, samtliga vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Studien har finansierats av forskningsrådet FORTE. Personalavdelningarna vid raffinaderierna har hjälpt till att ta fram uppgifter om anställda.

Rapporten Cancersjuklighet hos oljeraffinaderianställda finns bifogad samt på arbets- och miljömedicins hemsida, se nedan. Där finns också rapporten om uppföljningen av leukemi hos närboende.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera