Tema

Bränsleförbrukning lägre på betongbeläggning

Resultat från personbilsmätningar gjorda på E4 vid Uppsala visar att bränsleförbrukningen är 1,1 procent lägre på betongbeläggning jämfört med asfaltbeläggning. Denna skillnad beror i första hand på att betongbeläggningen har lägre rullmotstånd jämfört med asfaltbeläggningen. Lastbilsmätningarna visade att bränsleförbrukningen en varm sommardag var 5-7 procent lägre på betong.

Mätningar gjorda på E4 vid Uppsala visar att bränsleförbrukningen är 1,1 procent lägre för personbilar och 5-7 procent lägre för lastbilar på betongbeläggning jämfört med asfaltbeläggning. Denna skillnad beror i första hand på att betongen har lägre rullmotstånd jämfört med asfalten.

För att öka kunskapen om hur olika typer av vägbeläggningar påverkar bränsleförbrukning har VTI undersökt detta längs väg E4 utanför Uppsala som är belagd med de två olika beläggningstyperna asfalt och betong. Resultaten från 2008 visade på en signifikant skillnad mellan bränsleförbrukning på asfalt- respektive betongbeläggning. Undersökningen redovisad i VTI notat 18-2013 syftar till att utröna om skillnaden fortfarande kvarstod i juni 2010 efter ytterligare två års trafik på exakt samma sträckor. Undersökningen har också utökats med bränslemätningar för tung lastbil.

Resultaten från personbilsmätningarna 2010 visade att bränsleförbrukningen fortfarande var 1,1 procent lägre på betongbeläggningen jämfört med asfaltbeläggningen. Denna skillnad fastställdes vara statistisk signifikant genom analysmetoden T-test. Den lägre bränsleförbrukningen på betongbeläggningen beror i första hand på lägre rullmotstånd jämfört med asfaltbeläggningen vilket i sin tur kan kopplas till uppmätta skillnader i beläggningarnas jämnhet och makrotextur.

Resultaten från lastbilsmätningarna visade att bränsleförbrukningen en varm sommardag var 5-7 procent lägre på betongbeläggningen jämfört med asfaltbeläggningen.
Vägytemätning med mätbil visade att asfaltssträckorna och betongsträckorna hade ungefär samma längdprofil. Jämnheten i längsled var något sämre på betongsträckorna, medan spårdjupet var något större på asfaltsträckorna. En annan skillnad var sträckornas makrotextur som var betydligt grövre på asfaltsträckorna.

Undersökningens resultat gäller för asfalt- och betongbeläggningarna vid Uppsala. För att kunna använda dessa resultat i större sammanhang, exempelvis för att kunna fastställa om betongbeläggningar generellt ger lägre bränsleförbrukning, krävs analys av fler betongbeläggningar. Fortsatta studier bör göras på andra vägavsnitt med betongbeläggning för att säkerställa resultatens allmängiltighet.

VTI notat 18-2013 [Ref 1]
Foto: VTI/Hejdlösa Bilder

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Verksamheten omfattar samtliga transportslag. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Bränsleförbrukning lägre på betongbeläggning

 lästid ~ 2 min