Tema

150 miljoner kronor till forskning för en biobaserad samhällsekonomi

Formas forskarråd har beslutat att bevilja medel till forskning för en omstälIning till biobaserad samhällsekonomi dvs en övergång från en ekonomi som till stor del baseras på fossila råvaror till en resurseffektivare ekonomi grundad på förnyelsebara råvaror producerade genom en hållbar användning av ekosystemtjänster relaterade till mark, vatten och ekosystemens organismer.

Idag framställs en stor del kemikalier ur fossila råvaror som en dag kommer ta slut. Går det att istället utvinna kemikalier från rötter och grenar som ligger outnyttjade kvar efter avverkningar? Även alger är biomassa och kräver varken konstgödning eller bevattning. Kanske är algodling lösningen på dagens resurskrävande produktion av mat, foder och bioenergi? Produktionen av etanol och biodiesel sker genom kostsamma biokemiska processer på bioraffinaderier. Kan kostnaderna sänkas genom att allt mer mat- och jordbruksavfall i används i raffinaderierna? Detta är några av de ämnen som ska studeras av de forskningsmiljöer inom programmet biobaserad samhällsekonomi som beviljats medel av Formas idag.

– Biobaserad samhällsekonomi är ett brett område och processen för att komma fram till vilken forskning som behövs har varit omfattande. År 2012 togs en strategi fram och därpå anordnades flera möten mellan myndigheter och organisationer för att belysa forsknings-behoven från olika perspektiv. Idag är vi glada över att kunna bevilja sju forskningsmiljöer medel och att forskarna nu kan sätta igång arbetet, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på forskningsrådet Formas.

I strategin framhålls att det behövs kunskap från vitt skilda områden – allt från naturvetenskaplig forskning inom jord-, skogsbruk och miljö till teknisk forskning inom bioteknik, nanoteknik, generell materialteknik och miljöteknik. Vidare krävs forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, såsom ekonomi, beteendevetenskap och samhällsplanering samt information och kommunikation. Många av de övergripande frågorna kräver inter- och transdisciplinära satsningar.

– Formas kommer att anordna ytterligare möten där representanter från miljöerna förväntas presentera och diskutera sina planer och resultat för såväl andra forskare som potentiella användare.

Bakgrund
År 2012 lämnade Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten ett förslag till en nationell forskningsstrategi för utveckling av en biobaserad samhällsekonomi. I strategin (pdf)redovisades forsknings- och utvecklingsbehov samt behov av innovationsfrämjande insatser för att främja övergången till en biobaserad samhällsekonomi. I strategin definieras omställningen till en biobaserad samhällsekonomi som en övergång från en ekonomi som till stor del baseras på fossila råvaror till en resurseffektivare ekonomi grundad på förnyelsebara råvaror producerade genom en hållbar användning av ekosystemtjänster relaterade till mark, vatten och ekosystemens organismer. Strategin anger också fyra större utmaningar för att nå en biobaserad samhällsekonomi.

De forskningsmiljöer som beviljas medel är:
Makrolger för ett biobaserat samhälle? odling, bioraffinering och energiutvinning (SEAFARM)
Fredrik Gröndahl, Kungliga Tekniska högskolan, +46 8 7906158, fgro@kth.se 
Totalt beviljat belopp fördelat på åren 2014-2018: 24 716 000 kronor
Framtida växtproduktion bygger på nya sätt att odla våra jordar
Holger Kirchmann, Sveriges lantbruksuniversitet, +46 18 67 22 92, holger.kirchmann@slu.se
Totalt beviljat belopp fördelat på åren 2014-2018: 23 280 000 kronor
Skummade material för förpackningar och absorbenter baserade på skogsbiprodukter
Anette Larsson, Chalmers tekniska högskola +46 31 772 27 63, anette.larsson@chalmers.se 
Totalt beviljat belopp fördelat på åren 2014-2018: 25 000 000 kronor
Introduktion av högvärdesprodukter i bioraffinaderier
Gen Larsson, Kungliga Tekniska högskolan, + 46 8 55 37 83 16, gen@kth.se 
Totalt beviljat belopp fördelat på åren 2014-2018: 23 931 000 kronor
Förädling av inhemska förnybara råvaror till värdefulla bulk- och finkemikalier för en biobaserad samhällsekonomi: teknikutveckling, systemintegration och miljöeffekter
Lisbeth Olsson, Chalmers tekniska högskola, +46 31 772 2885, lisbeth.olsson@chalmers.se 
Totalt beviljat belopp fördelat på åren 2014-2018: 24 975 000 kronor
Mikrobiell omvandling av hemicellulosa till fettsyror för produktion av biobränsle och djurfoder från växtbiomassa
Mats Sandgren, Sveriges Lantbruksuniversitet, +46 18 471 45 92, mats.sandgren@slu.se 
Totalt beviljat belopp fördelat på åren 2014-2018: 12 093 000 kronor
Förverkligandet av den biobaserade ekonomin: pilot- och demonstrationsanläggningar i innovationspolitiken
Patrik Söderholm, Luleå tekniska universitet, +46 920 49 20 78, patrik.soderholm@ltu.se 
Totalt beviljat belopp fördelat på åren 2014-2018: 16 005 000

150 miljoner kronor till forskning för en biobaserad samhällsekonomi

 lästid ~ 3 min