Tema

Genförändringar i Östersjöns fisk visar samband mellan miljöpåverkan och evolution

Fisk som lever i förorenade miljöer skiljer sig genetiskt från dem som finns i renare vatten. Det är slutsatsen i forskaren Emma Linds avhandling. Hon har studerat storspigg i miljöpåverkade respektive renare miljöer i Östersjön.

Storspiggen, en vanligt förekommande fisk i Östersjön, kan ha olika genetiska sammansättningar beroende på om den finns i kraftigt förorenade miljöer eller i närliggande, men renare vatten. Dessutom kan vissa specifika gener kopplas direkt till miljöskillnaden.
Det visar avhandlingen ”Genetic response to pollution; natural selection in the wild” av Emma Lind som doktorerar i zoologi.

Emma Lind har gjort flera studier i Östersjön och undersökt fyra olika vattenmiljöer nära massafabriker utanför Sveriges kust, från Härnösand i norr till Blekinge i söder. Hon har också studerat fem övergödda vattenområden utanför Finlands kust. Storspiggarna från dessa förorenade områden har sedan jämförts med storspiggar från lika många närliggande, men renare, vatten.

– Med hjälp av statistiska modeller kunde vi se att spiggar som lever utanför massabruk har en förändrad genetisk sammansättning jämfört med sina grannar från renare vatten, säger Emma Lind.

De genetiska förändringarna är desamma oavsett vilket massabruk spiggarna lever utanför, visar avhandlingen.

– Slutsatsen man måste dra är att miljön påverkar de genetiska förändringarna, eftersom vi sett samma skillnader oavsett vilka geografiska områden vi studerat, och att det skett evolutionära förändringar, säger Emma Lind.

Även i de övergödda områdena utanför Finland finns genetiska skillnader beroende på om storspiggen lever i renare områden eller inte, konstaterar Emma Lind:

– Men där är skillnaderna mellan förorenade och renare miljöer inte lika tydliga som vid massafabrikerna, men vi ser att det händer något i spiggarnas gener även där.
Slutsatsen är att fisken som finns i miljöer påverkade av miljöförstöring är utsatta för ett annat selektionstryck (omvärldens inverkan som leder till naturligt urval) och att storspiggen anpassat sig till miljön genom evolution.

– Resultaten är tydliga, men vad de betyder i förlängningen vet vi inte.
Om disputationen

FAKTA
Emma Lind disputerade fredagen den 14 juni på avhandlingen ”Genetic response to pollution; natural selection in the wild” vid forskarutbildningsområdet Miljövetenskapliga studier vid Institutionen för naturvetenskap, miljö, och teknik, Södertörns högskola och Zoologiska institutionen, Stockholms universitet. Opponent: Marjorie Oleksiak, Associate Professor, University of Miami.

Genförändringar i Östersjöns fisk visar samband mellan miljöpåverkan och evolution

 lästid ~ 2 min