Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 juni 2013

Många cykelolyckor i gång- och cykelnätet

En av de bärande idéerna med separerade gång- och cykelbanor är att höja cyklisternas säkerhet. Men ny statistik visar att nästan hälften av alla cykelolyckor sker just på cykel- och gångbanor. 40 procent av olyckorna sker på gatusträckor.

Statistiken gäller Skåne, men experterna bakom rapporten tror att resultaten i stort sätt är densamma också för landet i övrigt. Siffrorna visar vidare att 75 procent av olyckorna är singelolyckor och att dessa är lika allvarliga som kollisionsolyckorna.

Orsaken kan vara att man inte är uppmärksam eller att väglaget på cykelbanan är dåligt. Det senare handlar ofta om ishalka eller lösgrus.

– Om cykelvägarna underhölls bättre, hade inte så många skadade cyklister behöva söka vård på akutmottagningarna, säger Monica Berntman, trafiksäkerhetsforskare vid Lunds Tekniska Högskola och en av författarna till rapporten ”STRADA information 2013:1 Cyklisters singelolyckor i Skåne”.

Övriga författare är Monica Frank, Transportstyrelsen och Birgit Modén, Region Skåne. Statiken har de hämtat från det nationella informationssystemet Strada.  

– Stradas sjukvårdsinformation ger oss inblick i ett problem som inte återfinns i den officiella statistiken i någon större omfattning. Jag tycker att problemet behöver lyftas fram, då det inte har minskat över åren, säger Monica Berntman.

Cykel- och gångbanor hör som sagt till de mest drabbade olycksplatserna. Strax under 50 procent anger att man skadats sig på cykel- och gångbanor, följt av gatusträcka på strax under 40 procent.

– Det är oroande eftersom de separerade gång- och cykelbanorna tillkommit bland annat för att de höjer trafiksäkerheten för cyklisterna, säger Monica Berntman.

Som den främsta orsaken till singelolyckan nämns trafikantens eget beteende (30 procent), till exempel att man kört fort. Den näst vanligaste orsaken är väglaget (20 procent) som kan bero på brister i snöröjningen, dålig halkbekämpning eller grus på vägen.

I övrigt kommer rapporten bland annat fram till att:

  • skallskador även förekommer bland de som använder hjälm, men att hjälmen oftast skyddar mot de allvarligaste skallskadorna.
  • de totala kostnaderna för sjukvård och produktionsbortfall i direkt anslutning till olyckstillfället beräknas till cirka 27 miljoner kronor för de cyklister som skadats i singelolyckor i Skåne under ett år.
  • äldre cyklister skadas svårare än yngre cyklister.

Under vinterhalvåret sker 50-100 olyckor per månad i Skåne och under sommarhalvåret 150- 200 olyckor per månad .

Rapporten i korthet:
Siffrorna i rapporten baserar sig på de cirka 7450 personer som årligen registrerats som skadade i Skånetrafiken mellan 2007-2011. Rapporten utgår från cyklisterna som utgörs av cirka 2 100 skadade årligen. Bland de strax över 10 300 cyklister som skadats under perioden har 75 procent gjort det utan inblandning med andra fordon, så kallade singelolyckor. Dessutom skadas de lika allvarligt i singelolyckor som i kollisionsolyckor. Hälften sker på cykel- och gångbanor medan 40 procent sker på gatusträcka.

Rapporten finns som pdf här: http://www.tft.lth.se/

Om STRADA
STRADA är ett nationellt informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Systemet förvaltas av Transportstyrelsen och används av bland annat kommuner och Trafikverket som ansvarar för att bygga och förvalta vägar och gator. Strada har levererat data i tio år.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera