Artikel från Mälardalens universitet
10 juni 2013

Bättre resultat i företaget med relevanta nyckeltal

Nyckeltal hjälper företag att uppnå sina mål. Men för att de ska göra bäst nytta måste de vara aktuella och förändras över tid. I sin doktorsavhandling presenterar Mohammed Salloum åtta riktlinjer för att hantera förändringar som påverkar nyckeltalens relevans.

Mohammed Salloum är industridoktorand vid Volvo Construction Equipment och har forskat på förändringar av nyckeltal. För att kunna styra ett företag i önskad riktning finns ofta ett antal mätetal, så kallade nyckeltal. De hjälper företagets medarbetare att styra produktionen och ger möjlighet att lättare kunna påverka produktionskostnader, kvalitet, leveransprecision samt att vidta åtgärder som förbättrar kundernas upplevelse av företagets produkter och service. Nyckeltalen kan exempelvis handla om hur många enheter som måste tillverkas per dag, leveransprecision eller tillgänglighetsgraden på maskiner. Dessa nyckeltal är under konstant förändring eftersom förutsättningarna i ett företag hela tiden ändras.

Mohammed Salloums forskning visar att det är viktigt att harmonisera processen med nyckeltalens förändring med andra processer i företaget, exempelvis budgetprocessen, om det behövs mer resurser för att kunna uppnå nyckeltalen.

– För företagen är det viktigt att skapa medvetenhet både hos ledning och anställda för vilka nyckeltal de ska ta sig an i första hand, att de berörda har kompetens att göra bedömningar av nyckeltal och att skapa balans mellan de krav ledningen ställer och möjligheterna som finns för att möta dem i den dagliga tillverkningen, säger Mohammed Salloum.

Bra målstyrning kräver relevanta nyckeltal
Nyckeltalen bygger på företagets strategier, mål och möjligheter. Vilka nyckeltal företag sätter har förändrats genom åren. Förr fokuserade företag nästan enbart på hårda, finansiella, värden som är relativt lätta att mäta men inte ger så mycket mer än ett resultat, så som vinst och marknadsandelar. Nu har även mjuka värden blivit vanligare, som leveranssäkerhet och produktkvalitet.

– En bra produkt som levereras i rätt tid kan vara avgörande för företaget. Därför ger mjuka nyckeltal mer värde över tid, säger Mohammed Salloum.

Nyckeltalen kan också visa på investeringsbehov. Genom att se på hur mycket en maskin används kan man få fram tillgänglighetsgraden och se om kapaciteten behöver ökas eller minskas för att man ska nå de önskade resultaten. Och just för att nyckeltalen kan säga så mycket om hur företaget bör agera så har antalet nyckeltal ökats. Alla målstyrda verksamheter har behov av att nå sina nyckeltal. När de är uppnådda måste de förändras, annars tappar de i relevans.

– Om man inte arbetar strukturerat med sina nyckeltal och ser till att åtminstone de mest kritiska förändras när det finns behov så går företaget minste om möjligheten att prestera bättre än vad det gör i dagsläget. Därför är det långsiktigt viktigt att hålla nyckeltalen aktuella och vid liv. Varje halvår bör man gå igenom nyckeltalen och ta hänsyn till företagets strategier, mål, problem och möjligheter. Det måste finnas en röd tråd, då går alla i organisationen åt samma håll, säger Mohammed Salloum.

Avhandlingen heter “Managing change in performance measures within a manufacturing context”.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera