Artikel från Mittuniversitetet
5 juni 2013

Många berörs av problemspel på könssegregerad spelmarknad

Var femte person av Sveriges befolkning uppger att de har en närstående med spelproblem. Gruppen närstående är betydligt större än den egna familjen och de har i högre grad ekonomiska, sociala eller hälsomässiga problem. Det visar en avhandling om män och kvinnors spelande om pengar, samt situationen för närstående till personer med spelproblem.

Män och kvinnor spelar på olika spelformer och mönstret har varit relativt konstant de senaste tio åren. Det är fortfarande män som spelar mest och i de mest riskfyllda spelformerna, de utvecklar också mest problem med spel om pengar. Män spelar oftare i spelformer som bygger på strategi, både i offentlig miljö och i hemmiljö, medan kvinnor oftast spelar ”slumpspel” i hemmiljö.

– Spel om pengar är ett område där genus har stor betydelse. För att förstå och för att kunna förebygga spelproblem måste vi veta hur spelmarknaden påverkar och påverkas av genus och andra samhällsvillkor, där ekonomiska, sociala och kulturella faktorer är viktiga, säger Jessika Svensson, doktorand vid Mittuniversitetet.

Syftet med avhandlingen ”Gambling and gender” är att undersöka relationen mellan genus, hälsa och spelproblem bland regelbundna spelare och närstående. Den baseras på resultat ur Statens folkhälsoinstituts befolkningsstudie, Swedish longitudinal gambling study, samt en studie om spel om pengar och spelproblem i Sverige från 1997/98.

Närstående till personer med spelproblem var lika ofta män som kvinnor och de uppgav en rad problem såsom sämre psykisk hälsa, riskabel alkoholkonsumtion och de hade svårare än andra att betala räkningar. Både män och kvinnor hade varit mer utsatta för våld det senaste året, men kvinnorna signifikant mer än männen. Kvinnor hade sämre hälsa, sämre socialt stöd och var mer sjukskriva än andra kvinnor, medan närstående män var oroliga för sina arbeten.

– Resultaten stärker argumenten för att se spelproblem som en bredare folkhälsofråga eftersom fler än den som spelar påverkas. Det är dessutom inte bara spelaren eller dennes närmaste familj som berörs, utan ett bredare socialt nätverk som drabbas, säger Jessika Svensson.

Ofta lyfts strategispel som poker fram som en riskabel spelform, vilket avhandlingen också visar i synnerhet för män. Men slumpspel i offentlig miljö, exempelvis spelmaskiner och bingo, innebär risker för spelproblem för båda könen. Däremot fanns det könsskillnader i andra spelformer där kvinnor som spelade strategispel oftare rapporterade ekonomiska problem till följd av sitt spelande.

– Kvinnor har i allmänhet lägre inkomst och sämre ekonomi vilket ger avtryck även i spelandet. Det är intressant att kvinnor som bryter normer och spelar strategispel i offentlig miljö, inte tycks ha speciellt stora hälsoproblem eller uppfattar att de har problem med spel. Det kan stödja forskning som pekar på att en del kvinnor ser spelandet som en möjlighet att utmana könsroller och att det ger möjlighet till en upplevelse av självständighet och identitet, säger Jessika Svensson.

Avhandlingen ”Gambling and Gender. A Public Health Perspective är landets första akademiska avhandling som rör spelproblem i den vuxna befolkningen i Sverige.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera