Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 maj 2013

Automatiserad körning väcker frågor

Teknik för automatiserad körning är under stark frammarsch, men den måste anpassas till förarnas önskemål och förväntningar för att bli lyckosam. En fokusgruppsstudie gjord på VTI visar på att det finns många frågetecken hos förarna, exempelvis när det gäller säkerhet och ansvar.

Med automatiserad körning menas möjligheten att överlåta en del eller hela köruppgiften till fordonet eller att fordonet självt tar över kontrollen i en situation som föraren inte klarar av. VTI rapport 788 visar resultatet av en fokusgruppstudie om automatiserad körning.

– Metoden, diskussion i fokusgrupp, har använts för att få en bred och omfångsrik beskrivning av hur förare kan resonera kring automatiserad körning. Sammanlagt fyra diskussioner genomfördes; en med unga, en med äldre, en med män och en med kvinnor. Deltagarna ombads att tänka i framtida möjligheter 5–20 år fram i tiden, berättar projektledare Arne Nåbo.

Flera olika infallsvinklar på autonom körning belystes och ämnen som var i fokus var framförallt kopplat till vem systemet är till för och vem som har råd. En hel del av diskussionen handlade om säkerhet med lite olika infallsvinklar. Det som berördes var om det kommer att innebära en ökad säkerhet eller inte, om det medför en ökad hastighet, om föraren själv kan välja automatiserad körning, tekniska problem och datasäkerhet, om föraren kan upprätthålla vakenhet och uppmärksamhet. Tekniska problem diskuterades trots att man uppmanats att inte fokusera på detta.

En fråga som ofta kom upp var en oro för att framtidens förare tappar kunskap och att utbildning blir viktigt.  När det gällde framtidens fordon var det inte helt självklart att det man ser framför sig är en bil som den ser ut idag. Frågor kring ansvar, lagar och förordningar diskuterades och bilden var att det måste utredas. En lång lista med innovativa lösningar blev också utfallet från gruppernas diskussioner.

Generellt kunde det noteras att vissa förare ville ha automatik för de tråkiga långa körpassen (dvs. av komfortskäl), medan andra ville ha automatik för att klara av svåra körsituationer (dvs. av säkerhetsskäl). Båda dessa behov behöver sannolikt tillgodoses i framtiden.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera