Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2013

Skickliga lärare – den viktigaste framgångsfaktorn i skolan

Den forskningsbaserade kunskapen inom läs- och skrivområdet förefaller inte göra några egentliga avtryck i skolpraktiken. Elevers skolresultat fortsätter enligt internationella undersökningar att sjunka. Forskningsresultaten upplevs som mer tillgängliga och angelägna för lärarna när forskarnas intresse vänds mot den pedagogiska praktiken. Det visar en ny avhandling vid Stockholms universitet.

I avhandlingen studeras och förklaras en framgångsrik skolas pedagogiska utvecklings-process. Forskningsintresset har vandrat från enskilda elevers lärande mot läs- och skriv-pedagogik i skolpraktiken, för att slutligen nå fram till lärarens egna, professionella och kontextuella lärande.

– Resultaten visar att en framgångsrik läs- och skrivundervisning innebär att läraren ser den i ett språk-utveck-lande sammanhang, och att detta i hög grad handlar både om muntlighet och skriftspråklighet, säger Catharina Tjernberg, nydisputerad vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Lärarens utveckling av sin yrkesskicklighet är en pågående interaktiv och social process där organisation, tid och kommunikativa möten är viktiga faktorer.

– Detta ger utrymme för en effektiv utvecklingsstrategi där den akademiska och den praktiska kunskapen får möjlighet att förenas i handlings-orienterad kunskap — en förutsättning för eleverna ska nå framgång i sitt läs- och skrivlärande, säger Catharina Tjernberg.

Studiens huvudsakliga inriktning rör framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande med särskilt fokus på elever i läs- och skriv-svårigheter. Intresse har också ägnats den specifika lärarkompetens som en stor elevvariation fordrar liksom vilka förut-sätt-ning-ar den pedagogiska miljön erbjuder för utvecklingen av denna.

Länk till avhandling: Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera