Artikel från VTI
27 mars 2013

Cykelolyckor ofta orsakade av vägens utformning och tillstånd

Varje år omkommer i genomsnitt fem cyklister i singelolyckor och av alla cyklister som söker akutsjukvård har åtta av tio skadats i en singelolycka. VTI har nu studerat denna typ av olyckor för att se hur de kan undvikas. Resultatet som redovisas i VTI rapport 779 visar att nästan hälften av olyckorna kan relateras till vägutformning eller drift- och underhåll.

Varje år omkommer i genomsnitt fem cyklister i singelolyckor och av alla cyklister som söker akutsjukvård har åtta av tio skadats i en singelolycka. VTI har nu studerat denna typ av olyckor för att se hur de kan undvikas. Resultatet visar att nästan hälften av olyckorna kan relateras till vägutformning  eller drift- och underhåll.
Ungefär en tredjedel av alla som skrivs in på sjukhus p.g.a en trafikolycka är cyklister.

Majoriteten av dem har skadats i en singelolycka, dvs. en olycka som inte beror på en kollision med en annan trafikant. Totalt är det 125 cyklister som dödats i en singelolycka under den studerade tidsperioden 2007-2011. Bland de svårt skadade cyklisterna dominerar skallskadorna och enligt djupstudierna var skallskador dödsorsaken i 70 procent av singelolyckorna.

– För tio av de fjorton som dog i skallskador och inte använde cykelhjälm hade överlevnad varit möjlig med hjälm enligt Trafikverkets bedömning. En cykelhjälm är alltså en billig livförsäkring och det behövs incitament för att på frivillig basis öka hjälmanvändningen bland cyklister, t.ex. med subventioner av hjälmar, sänkta försäkringspremier och rätt information, menar Anna Niska som varit projektledare.

Rullgrus och is olycksorsaker
Av 1 274 svårt skadade cyklister i singelolyckor kan 27 procent relateras till drift och underhåll, 20 procent till vägutformning, 27 procent till cyklistens interaktion med cykeln, 15 procent till cyklistens beteende och tillstånd och 11 procent till samspelet med övriga trafikanter. Det är emellertid sällan en enskild faktor som utgör orsak till olyckorna och fördelningen bygger på förenklingar och en subjektiv bedömning av olycksbeskrivningarna.

Den olycksorsak relaterad till drift och underhåll som oftast förekommer är ishalka, följt av  omkullkörning på rullgrus, ojämnt underlag och tillfälliga föremål. Orsaker relaterade till vägutformning är i huvudsak omkullkörning på grund av kanstenar och fasta föremål som exempelvis bommar och betongsuggor.

Äldre oftare drabbade
Männen dominerar bland både svårt skadade och omkomna i singelolyckor. Äldre åldersgrupper förekommer i större utsträckning än yngre i både dödsolyckorna och i de svåra olyckorna. De svåra skador som drabbar äldre är främst höftskador, vilket kan bero på att det bland äldre inträffar fler olyckor vid låga farter eller vid av- och påstigning av cykeln. Detta visar på ett behov av cyklar som är bättre anpassade för äldre, exempelvis med lägre insteg och en sittposition närmare marken.

Två olika databasmaterial har använts, dels Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor, dels sjukvårdens rapportering i olycksdatabasen Strada. Fokus har varit på dödade och svårt skadade i cyklisters singelolyckor 2007-2011. Därutöver har 32 svårt skadade cyklister intervjuats om den olycka de varit med om. Enligt rapporten finns möjligheter att ytterligare förbättra sjukvårdens rapportering i Strada, vilket skulle kunna ge oss ännu mer kunskap om cyklisters singelolyckor.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera