Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 mars 2013

Entreprenörskap som kommunikativ handling

Entreprenörskap förknippas i allt högre grad med kreativitet och skapande av möjligheter i alla samhällets tre sektorer: den offentliga, den ideella samt marknaden. Begrepp som socialt entreprenörskap och samhällsentreprenörskap fokuserar på initiativ och satsningar som har sociala och samhälleliga syften.

I en ny avhandling från Linnéuniversitet har entreprenörsforskaren Erik Rosell studerat entreprenörskap så som det praktiseras av Nätverket Samhällsförändring i Praktiken (Nätverket SIP), en organisation med bas i civilsamhället och dess medborgaransvar.

Studien har en interaktiv metodansats, där avhandlingsförfattaren medverkar aktivt som deltagare i de processer han studerar. I avhandlingen dokumenterar han tre iscensatta projekt, från idé till genomförande. I dessa projekt intar han olika aktörsroller. Med utgångspunkt i olika individers upplevelser av att medverka i de tre projekten och utifrån de reaktioner som projekten framkallar hos målgrupperna, tolkas de som exempel på hur informella och medborgerliga mötesarenor organiseras. På dessa mötesarenor kan individer sammanstråla för att diskutera och agera på problem och möjligheter som de har upplevt i sina privatliv.

Det första projektet handlar om att skapa interaktion och ett kunskapsutbyte mellan universitetet och en folkhögskola. Projektet tolkas i avhandlingen utifrån Erik Rosells egna erfarenheter och upplevelser av att initiera och organisera ett projekt som kräver engagemang och ansvarstagande.

Det andra projektet berättar om hur en tidning som lyfter fram exempel på medborgerligt engagemang i lokalsamhället planeras, produceras och distribueras i två kommuner. Rosell medverkar här som en av många skribenter i tidningen. Tidningsproduktionen tolkas som ett exempel på hur Nätverket SIP skapar uppmärksamhet och opinion i lokalsamhället.

Ett tredje evenemang som beskrivs i avhandlingen är organiseringen av en publik konferens på temat ungdomar och sociala medier. Avhandlingsförfattaren medverkar som en aktiv deltagare under själva konferensen. Konferensens huvudsakliga budskap tolkas i avhandlingen som en manifestation för betydelsen av ett väl fungerande föreningsliv i lokalsamhället.

– Avhandlingen ger sammantaget en ingående beskrivning av hur entreprenörskap gestaltar sig och kan förstås om det kopplas till det civila samhällets föreningsliv säger Erik Rosell. Min egen medverkan i de tre projekten har gjort det möjligt att tolka entreprenörskap som en vardaglig och social process. Positiva upplevelser av skaparglädje, personlig utveckling, vänskap och engagemang lyfts fram. Samtidigt vill jag betona att utvecklingsprocesser kan upplevas som svåra och arbetssamma. Osäkerhet, meningsmotsättningar och tillfälligt låsta positioner är lika förväntade inslag i entreprenöriella processer.

I avhandlingen utvecklar Erik Rosell också en förståelse för de möjligheter och utmaningar som möter den interaktiva forskaren. Tre interaktiva forskarroller definieras i avhandlingen. Dessa bygger på olika grad av närhet till den situation som studeras och de människor som verkar där.

Avhandlingen ”Entreprenörskap som kommunikativ handling – skapande av interaktion, uppmärksamhet och manifestationer” försvaras fredagen den 14:e mars. Opponent är docent Karl Palmås, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera