Tema

Trädgränsen flyttar allt högre upp i fjällen

Trädgränsen har höjts med upp till 200 meter i svenska fjällen sedan början av 1900-talet. Det visar forskning som redovisas i en avhandling vid Mittuniversitetet. Den visar också att granar ifjällmiljö kan uppnå nästan evigt liv.

Trädgränserna för samtliga arter – björk, gran och tall – har höjts på 95 procent av de undersökta lokalerna med 0-220 m (1915-2007) i Jämtland, Härjedalen och Dalarna och med 125-225 m i Abisko (1950-2011).

– Det visar att trädens utbredningsgränser mot kalfjället snabbt reagerar på klimatförändringar, ungefär i nivå med vad man kan förvänta sig utifrån en temperaturhöjning med cirka 1,4°C under den aktuella perioden, säger Lisa Öberg, doktorand.

De historiska trädgränserna – de senaste 10 000 åren – har analyserats med delvis nya metoder. De ger viktig kunskap om klimatets och vegetationens utvecklingshistoria efter den senaste istiden.
Resultaten tyder på att granar i exponerad fjällmiljö kan uppnå i det närmaste evigt liv genom sin förmåga till vegetativ förökning och möjligheten att växla mellan busk- och trädform i takt med klimatets växlingar. Vissa nu levande exemplar existerade av allt att döma redan för 9 500 år sedan.

– Kol 14-dateringar av upp till 9 500 år gammal ved i trädgränsområdet visar att granen, tvärt emot vad som tidigare ansetts, var en av de första invandrade trädarterna till fjällen efter senaste inlandsisens avsmältning, säger Lisa Öberg.

För omkring 9 500-9 600 år sedan inträffade en första våg av björk- och talletablering i isfria  glaciärnischer. Båda arterna växte 400-600 m ovanför sina nuvarande trädgränser i ett klimat som kan ha varit 3,5°C varmare än idag. Därför kan det antas att med sommartemperaturer som är 3,5°C högre än idag, skulle trädgränserna lokalt kunna höjas med ungefär 600 m.

Tallen har gynnats mest av den senaste temperaturhöjningen, som har resulterat i ökad fröföryngring och bättre överlevnad av unga plantor, som följd av färre skador orsakade av låga vintertemperaturer och djup tjäle.

Trädgränsens höjning för gran och björk är resultat av en större tillväxt på höjden av äldre, i vissa fall flertusenåriga, mer eller mindre buskformiga individer, som vuxit på nivåer långt ovanför trädgränsen. Som ett svar på ett varmare klimat har de vuxit till träd.

Fotnot: Hela avhandlingen finns tillgänglig här: “Treeline dynamics in short and longterm perspectives – observational and historical evidence from the southern Swedish Scandes”.

Trädgränsen flyttar allt högre upp i fjällen

 lästid ~ 2 min