Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 januari 2013

Nytt storskaligt forskningsprojekt om framtidens familjer i Europa

Hur kommer framtidens familjer att se ut? Ett nytt storskaligt forskningsprojekt, lett av forskare vid Stockholms universitet, kommer att undersöka hur familjestrukturerna förändras i Europa. Forskarna kommer även att undersöka om dagens lagar och regleringar är förenliga med förändringar i familjemönstren.

Projektet som har beviljats 6,5 miljoner euro från EU:s Sjunde ramprogram, startar i februari 2013 och pågår i fyra år.

Under de senaste årtiondena har familjestrukturerna i Europa blivit allt mer komplexa. Kvinnor föder barn högre upp i åldrarna, andelen som gifter sig har sjunkit, skilsmässo- och separationstalen har ökat och andra levnadsmönster förutom kärnfamiljen har blivit vanligare. Syftet med det Europeiska projektet är att undersöka den ökande mångfalden av familjeformer, familjerelationer och nya livscykelmönster i olika Europeiska länder i relation till dagens social- och familjepolitik.

I projektet som samordnas av Livia Oláh, docent vid Stockholms universitets Demografiska avdelning (SUDA) vid Sociologiska institutionen, kommer forskare från 25 ledande universitet och forskningsinstitut i 15 europeiska länder och tre transnationella organisationer i det civila samhället att samarbeta. Inom samhällsvetenskap och humaniora har hittills bara tre projekt som koordineras från Sverige beviljats bidrag i Sjunde ramprogrammet, och detta projekt som går under namnet ”Familjeliv i förändring i ett hållbart samhälle” (’FamiliesAndSocieties – Changing families and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life course and across generations’) var det enda i 2012 års utlysning.

– Vår strategi är tvärvetenskaplig där vi kombinerar en bred kompetens inom samhällsvetenskap, juridik och humaniora. Vi kommer att genomföra jämförande analyser av nationella och storskaliga europeiska enkätundersökningar och registerdata, med hjälp av avancerade kvantitativa metoder, samt även genomföra kvalitativa studier, säger projektkoordinatorn Livia Oláh.

Utgångspunkterna för projektet är att familjeformerna har blivit mer komplexa och varierande, att enskilda individers liv är sammanlänkade både inom och mellan generationer, samt att individens levnadsbana formas av den sociala omgivningen och existerande policys. Forskarna ska även undersöka hur förändrade familjestrukturer påverkar välbefinnandet för barn, kvinnor och män, ojämlikhet i livschanser (människors valmöjligheter och begränsningar i sina liv), relationer mellan generationer och omsorgen om barn och äldre. Forskargruppen vid Stockholms universitet fokuserar särskilt på frågor kring ojämlikhet vad gäller barn i olika familjetyper, invandrare, samt kvinnors och mäns möjligheter att kombinera förvärvsarbete och familjeliv.

Projektet kommer också att undersöka och utvärdera i vilken mån nuvarande lagar och regler är anpassade till utvecklingen gällande mångfald av familjemönster och vilka konsekvenser detta har för familjemedlemmar i olika familjekonstellationer i olika Europeiska länder. De ska även identifiera social- och familjepolitiska behov vilket kan ligga till grund för det framtida politiska beslutsfattandet.

Två nya databaser kommer att utvecklas inom projektet. Den ena kommer att innehålla information om rättigheter och skyldigheter för olika familjeformer i olika Europeiska länder idag. Den andra databasen utvecklas på Stockholms universitet och kommer att inkludera olika familjepolitiska initiativ från EU från 1957 fram tills idag.

Alla stora europeiska regioner är representerade i projektets ledningsgrupp, där även flera forskare från Stockholms universitet ingår. Tillsammans med olika aktörer, myndigheter, nationella och lokala beslutsfattare, icke-statliga organisationer och andra medlemmar av det vetenskapliga samfundet i Europa, kommer projektet att identifiera och sprida innovationer och ”best policy practices”.

SUDA webbplats: http://www.suda.su.se. Projektets webbplats kommer att lanseras i juli 2013.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera