Tema

Modets bildvärldar

Boken Modets bildvärldar — Studier med utgångpunkt i Röhsska museets modesamling är resultatet av ett samarbetesprojekt mellan Röhsska museet, Göteborgs universitet och Högskolan i Borås. Boken lyfter fram mode som en betydelsefull kulturell yttring med tyngdpunkt på det visuella och symboliska.

Att mode idag är en betydelsefull kulturell yttring anser Bia Mankell, docent i Konst- och bildvetenskap samt initiativtagare och en av redaktörerna för projektet ”Modets bildvärldar”, blir tydligt genom dagens bildfixering där det ligger ett extremt fokus på det imaginära och på att synas. Kläderna blir därmed inte bara ett sätt att signalera till utan även gestalta för omgivningen vilka vi vill vara.

Det är först under senare tid som mode har blivit del av den akademiska forskningsmiljön och har även börjat etableras som ett eget ämne, men trots detta menar Bia Mankell att det fortfarande är ett obeforskat område.
– På ett teoretiskt plan är det beforskat, men vi vill både använda teorin och ta utgångspunkt från de konkreta objekten. Våra museer är fulla av objekt och samlingar som riskerar att bli bortglömda. Dessutom saknas det ofta en bas och kunskap kring mode som forskning på våra museer, så därför ser de väldigt positivt på denna typ av samarbete. Vår ambition är att skapa en brygga mellan museerna, allmänheten och akademin, säger hon.

Men projektet, som pågick mellan 2010 och 2012, är inte enbart ett samarbete mellan museet och akademin, utan även mellan olika forskningsdiscipliner. Förutom det konst- och bildvetenskapliga perspektivet diskuteras Röhsskas modesamling ur etnologiska, företagsekonomiska och konsumtionsteoretiska perspektiv. Samarbetet mellan olika discipliner anser Bia Mankell har gett en bredd som annars hade gått förlorad.

– Vi har inte bara suttit var för sig och forskat och skrivit våra respektive artiklar, utan vi har träffats regelbundet och diskuterat igenom våra texter och vår forskning. Detta har gett nya uppslag och ingångar som vi kanske inte annars hade fått.

Bia Mankell har även tidigare varit involverad i ett liknande projekt, men då gällde det teaterbilder och ett samarbete med Stadsmuseet. Hon är väldigt nöjd med projektens slutresultat och framhåller när det gäller Modets bildvärldar att förutom att det är en fin bok, så är den skriven på ett sätt som vänder sig till alla och inte bara till forskare inom akademin. Dessutom anser hon att den bjuder på en del överraskningar som till exempel en diskussion kring godispapperskorsetten och dess problematisering av kvinnorollen i kapitlet ”Visuell Couture”, samt kapitlet om Boijes Magasin, Sveriges första seriösa modetidskrift, verksam 1818-1844.
Text: Karin Jorhé

Projektet ”Modets bildvärldar” har finansierats av Söderbergska stiftelserna och fakultetsmedel medan Röhsska museet finansierat tryck och publicering av boken.  

Redaktörer och medförfattare till Modets bildvärldar — Studier med utgångspunkt i Röhsska museets modesamling är Docent Bia Mankell, Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet och FD Per Dahlström, tidigare intendent på Röhsska museet, numera på Konstmuseet. Övriga medverkande författare är FD Viveka Kjellmer, konst- och bildvetenskap och FD Eva Knuts, etnologi, verksamma vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet; Professor Karin M Ekström, företagsekonomi, Högskolan i Borås; Professor emerita Lena Johannesson, konst- och bildvetenskap, tidigare verksam vid Göteborgs universitet.

Modets bildvärldar

 lästid ~ 2 min