Artikel från Linköpings universitet
14 januari 2013

Teknologer mindre empatiska än studerande inom vårdyrken

Är ingenjörsstudenter mindre empatiska än studerande till vårdyrken? Ja, resultaten från en studie gjord vid Linköpings universitet tyder på det. Studien omfattar drygt 200 studenter från sex olika utbildningsprogram och har gjorts av Chato Rasoal, forskare i psykologi, tillsammans med två kollegor.

Forskarna mätte empatin med väl etablerade frågeformulär som bland annat visar graden av fantasi, förmåga att ta andras perspektiv, om man bryr sig om andra, men också egen oro och ångest.

– Empati kan ha både en kognitiv och en känslomässig aspekt, förklarar Chato Rasoal. Förmågan att se saker ur andras perspektiv är främst kognitiv, medan att bry sig om andra är en mer känslomässig komponent.

Tidigare forskning har visat att teknologer har lägre grad av empati än blivande läkare och sjuksköterskor. Det kan låta helt i sin ordning, man behöver väl inte så mycket empati för att arbeta med maskiner och beräkningar? Men Chato Rasoal håller inte med om det.

– Civilingenjörer får ofta ledande positioner i företag, där de måste kunna leda team med många medarbetare inblandade.  Det kräver både god kommunikationsförmåga och social kompetens. I dagens globala näringsliv krävs också interkulturell kompetens, förmåga att kommunicera och samarbeta med människor från helt andra kulturer.

Studenternas svar visade på tydliga skillnader mellan vårdstuderande och teknologer. De senare fick betydligt lägre värden. Skillnaderna minskade dock sedan data korrigerats för kön. Det är väl känt att kvinnor är mer empatiska än män.

Två grupper av teknologer deltog, datavetare och studenter i tillämpad fysik. För de senare kvarstod en markant skillnad till vårdstudenterna även när hänsyn tagits till könsfördelning. För datavetarna raderades skillnaden däremot i stort sett ut. Forskarna har en teori om varför: Datavetarna undervisas med PBL, problembaserat lärande, vilket inte gäller för tillämpad fysik. Chato Rasoal tror att det kan påverka graden av empati.

– I problembaserat lärande arbetar du mycket i grupp, du måste kunna lyssna på andra och acceptera andra människors tankar och känslouttryck. Det fungerar inte annars.

I en nu pågående studie vill de se om denna teori kan bekräftas. I fem terminer har de följt studenter i datavetenskap för att se om PBL påverkar förmågan till empati. Databearbetningen pågår.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera