Tema

Genomtänkta lösningar krävs för att mildra störningar från tågtrafiken

Den utbyggda tågtrafiken kan medföra krav på väl genomtänkta åtgärder och bostadslösningar för att minska störningarna för allmänheten. En studie vid Sahlgrenska akademin visar att det inte bara är bullernivån som avgör hur störande tågtrafiken upplevs, utan också till exempel vibrationer i marken och om balkongen eller uteplatsen vetter mot järnvägen.

På senare tid har tågtrafiken, såväl person- som godstransporter, ökat i Sverige och flera nya järnvägslinjer planeras. En tätare tågtrafik med snabbare och tyngre tåg kommer sannolikt att leda till mer störningar. För att kunna planera åtgärder, spårutbyggnad och ny bostadsbebyggelse behöver kunskapen om hur tågtrafiken påverkar människor i deras boendemiljöer uppdateras.

Med den bakgrunden har forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, genomfört en studie i tre olika tågbullerexponerade bostadsområden belägna inom 300 meter från järnvägen, och jämfört hur 1 695 personer svarat på frågor om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Ett av områdena, Sollentuna, är utsatt för buller från den mest intensiva tågtrafiken i landet, ett annat område är utsatt för en kombination av både buller och starka markvibrationer från tåg medan det tredje området är utsatt för tågbuller men utan sådana vibrationer.

Studien visar att det inte bara är bullernivån som avgör hur störande tågtrafiken upplevs, utan att andra faktorer påverkar.

–Den genomsnittliga ljudnivån under dygnet i de undersökta bostadsområdena låg på mellan 41 och 65 dB. Men i bostadsområdet med ett mycket stort antal tåg och i området med starka vibrationer från tågtrafiken upplevde sig människor bullerstörda vid betydligt lägre ljudnivåer än i området utan markvibrationer, säger Anita Gidlöf-Gunnarsson, forskare vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin.

Studien visar också att bullerstörningarna var avsevärt större bland de som hade balkong/uteplats eller sovrumsfönster mot järnvägen.

–Att kunna använda sin balkong eller uteplats som man vill utan att störas av buller och vibrationer från tåg och att kunna sova ostört har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande, säger Anita Gidlöf-Gunnarsson.

Vid riskbedömningar, utbyggnad av ny infrastruktur och planerade åtgärder mot buller rekommenderar de medverkande forskarna i studien att hänsyn tas till hela exponeringen: buller, markvibrationer, antalet tåg per dygn samt uteplatsen och sovrumsfönstrets läge i förhållande till järnvägen.

Anita Gidlöf-Gunnarsson ger ett exempel:

–I områden med djup lera i marken alstrar tågtrafiken ofta starka vibrationer i hus. Här räcker det oftast inte med att sätta in ljudisolerande fönster eller bullerskärmar för att minska bullerstörningarna, utan man måste även ta till åtgärder för att minska markvibrationerna.

Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Noise & Health, genomfördes i samarbete med Statens väg- och transportforskningsinstitut och teknikkonsultföretaget WSP.

Genomtänkta lösningar krävs för att mildra störningar från tågtrafiken

 lästid ~ 2 min