Artikel från VTI
15 oktober 2012

Innovation, nytänk och ifrågasättande viktigt för transportforskningen

Regeringens proposition om investeringar i transportinfrastrukturen behandlar behovet av åtgärder och lämnar förslag till ekonomiska ramar för perioden 2014 till 2025. VTI har bland annat i remissvar på den så kallade kapacitetsutredningen framfört ett antal synpunkter på dessa frågor.

– Sedan Transportstyrelsen och Trafikverket bildades för några år sedan har ansvaret för transportforskningen varit otydligt. Jag ser positivt på att transportmyndigheterna nu föreslås få ett tydligt ansvar för sina forskningsfrågor, säger VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam. Han menar också att det är viktigt och betydelsefullt att Transportstyrelsen och Sjöfartsverket nu får ta ansvar för sina egna forsknings- och utvecklingsfrågor.

Konkurrens i transportforskningen behövs
I infrastrukturpropositionen, som regeringen idag överlämnat till riksdagen, föreslås också att Trafikverket får ett övergripande ansvar för all forskning och innovation på hela transportområdet, något som VTI:s generaldirektör ställer sig frågande till.

– Min glädje över ett utökat ansvar för Transportstyrelsen och Sjöfartsverket för transportforskning grumlas av förslaget att ge Trafikverket huvudansvar för all transportforskning, säger Jonas Bjelfvenstam. Jag är orolig över att detta förslag leder till en monopolsituation där Trafikverket blir ensam beställare av transportforskning. Hur ska transportforskning som hamnar utanför Trafikverkets prioriteringar och är av kritisk karaktär, eller som på kort sikt inte platsar i den operativa verksamheten, kunna få finansiering?

– Det är tydligt att det behövs konkurrens i transportforskningen, både på utförarsidan och beställarsidan för att driva fram högkvalitativ forskning, innovation och excellens. Trafikverkets föreslagna monopol på forskningsagendan och en utveckling där allt mer av forskningsprojekten beslutas i slutna rum hos centrumbildningar, plattformar, arenor och olika “initiativ” riskerar att få rakt motsatt effekt, avslutar Jonas Bjelfvenstam.

INFORMATION
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Verksamheten omfattar samtliga transportslag. VTI har omkring 200 medarbetare. Huvudkontoret finns i Linköping och lokalkontor i Stockholm, Göteborg och Borlänge.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera