Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 oktober 2012

Förbifart Stockholm – utvärdering av ett gestaltningsförslag för tunnel

Förbifart Stockholm är en ny vägförbindelse i form av en tunnel. Tunnelns inre utsmyckning kan väntas ha betydelse för bilförares trötthet, stimulans, distraktion och/eller trygghet vid körning i tunneln. Hur stora dessa effekter kan bli har studerats genom en simulatorstudie vid VTI:s simulator III i Linköping.

Resultaten som framkom när man studerade hur föraren kunde hålla sig i sitt körfält, visade att det generellt fanns stora statistiska effektstorlekar men i praktiska termer var medelvärdena relativt små. Det fanns dock ett antal ofrivilliga linjeöverträdelser vilka endast två försöksdeltagare stod för. Betydelsen av dessa överträdelser bedöms dock komma från ett för litet underlag för att kunna dra långtgående slutsatser om de aktuella tunnelsträckorna.

Ögonrörelsedata analyserades på de delar av tunneln där det fanns ljusslingor i taket och genomsnittliga blicktider varierade mellan 234,3 ms utan gestaltningen till 445,3 ms i tunneln med ljusslingorna och var signifikant längre än i tunneln utan gestaltning. Blicktiderna kan ändå betraktas som lindriga ur säkerhetssynpunkt.

Medelhastighet var inte signifikant annorlunda med gestaltning jämfört med utan gestaltning. Däremot fanns det en signifikant skillnad i undersökningsdeltagares medelhastighet beroende på var i tunnel de befann sig.

Vid frågan om vilken tunnelutformning testförarna föredrog, ville 58 procent ha en tunnel med ljusslingor, 29 procent ville ha en tunnel utan ljusslingor och 13 procent hade ingen preferens när det gällde att välja den ena designen framför den andra. Av allt att döma, ett gott betyg för hela gestaltningskonceptet i tunneln.

Studien hade 24 testförare. Tunneln som studerades var den planerade tunneln för Förbifart Stockholm som skapades virtuellt.

KONTAKT
Christopher Patten, forskare på VTI

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera