Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 oktober 2012

Undersökande arbetssätt i skolan behöver mål och syften

En ny avhandling vid Stockholms universitet visar på betydelsen av att lärare hjälper elever med att knyta undersökande arbete till undervisningens mer övergripande syfte. Lärare har en viktig funktion för att den undervisning som eleverna erbjuds inte ska vara fragmentarisk.

Annie-Maj Johansson, som disputerar vid Stockholms universitet fredagen den 28 september, har studerat undersökande arbetssätt i grundskolans tidigare årskurser. Undersökande arbetssätt är en allt vanligare undervisningsform i grundskolan, även för yngre barn.

– Ett vanligt mål i NO-undervisningen är att elever ska lära sig naturvetenskapliga begrepp eller fenomen. Dessa introduceras ofta med hjälp av olika aktiviteter så som undersökningar, experiment eller laborationer. Sådana aktiviteter förväntas många gånger visa begreppet eller fenomenet på ett mer konkret sätt, men detta är inte alltid uppenbart för eleverna. Här behöver lärare hjälpa elever i större utsträckning att knyta dessa aktiviteter till undervisningens mål och syften, förklarar Annie-Maj Johansson.

I avhandlingen ger hon exempel på hur lärare kan hjälpa elever med detta. Eleverna behöver exempelvis se målet med aktiviteten, och de ska också kunna delta i aktiviteten med sina erfarenheter och med sitt språk.

Andra områden som beskrivs i avhandlingen handlar om de förändringar angående undersökande arbetssätt som skett genom fem läroplaner, från Lgr 62 till Lgr 11. I de tidiga läroplanerna förväntades eleverna främst delta genom att observera. I de senare läroplanerna förväntas de istället vara delaktiga genom att bl.a. formulera frågor och hypoteser och vara med i planering av undersökningar.

– Att tolka och översätta läroplaner och undervisningsinnehåll till aktiviteter för lärande är en del av lärares profession. Därför har jag också studerat lärares olika val av vad de inkluderar eller exkluderar i undervisning med undersökande arbetssätt.

– Oavsett vilka mål och syften lärare har med att låta eleverna arbeta undersökande behöver lärare planera för och tydliggöra på vilket sätt arbetssättet hjälper eleverna att nå mål eller syften, avslutar Annie-Maj Johansson.

KONTAKT
Ytterligare information:  Doktorand Annie-Maj Johansson, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet, mobil 073 46 07 165. 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera