Artikel från Umeå universitet
19 september 2012

Renskötseln påverkas av klimatförändring

Väderomställningar, förskjutning av årstiderna och ökad oförutsägbarhet. Effekterna av klimatförändringar utgör stora samtids- och framtidsutmaningar för renskötseln. För att rennäringen ska kunna möta klimatutmaningen krävs förbättrat samarbete med andra aktörer.

En ny studie från Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå fokuserar på renskötsel och klimat. Studien har pågått under flera år i samarbete med Vilhelmina norra sameby i Västerbotten.

– Våra resultat visar tydligt att klimatförändring inte enbart är en framtida utmaning utan påverkar renskötseln redan här och nu, säger Annette Löf, statsvetare vid Umeå universitet. Tydligast framträder riskerna vintertid och kopplas inte enbart till en långsam uppvärmning utan även till extrema väderhändelser.

Genom att komplettera renskötarnas perspektiv med renens egna berättelser, inhämtade från GPS-halsband, illustreras tydligt hur renarnas mark- och betesanvändning kraftigt varierar kopplat till olika väderförutsättningar. Eftersom klimatmodeller indikerar att osäkerheterna kan förstärkas innebär det att behovet av ett varierat och sammanhängande landskap ökar än mer.

– Tyvärr ser vi att samebyn har begränsade möjligheter till direkt anpassning. Markerna nyttjas så långt det är möjligt, även om det finns visst utrymme för att vidareutveckla övervakningsmöjligheter och strategiska markplaneringsinstrument som renbruksplaner, menar Annette Löf.

För att möta klimatutmaningen krävs därför ökade handlingsmöjligheter inom andra områden – till exempel inflytande över konkurrerande markanvändning och rovdjursfrågan. Den indirekta anpassningen och förbättrade samarbetsmöjligheter med andra aktörer kommer att bli en nyckelfråga för rennäringen. Trots allt menar Karin Baer, ordförande i Vilhelmina norra sameby, att det finns en stark framtidstro för renskötseln. Den stora utmaningen består i att möta klimatförändringarna på renskötselns och samebyns egna villkor.

INFORMATION OCH KONTAKT
Rapporten ingår i ett forskningsprojekt som pågått sedan januari 2012 i samarbete mellan Vilhelmina norra sameby, Umeå universitet och SLU Umeå. Projektet är finansierat av Sametinget och är ett av åtta pilotprojekt inom ramarna för Sametingets livsmiljöprogram, som är ett led av regeringsuppdraget för klimatanpassning (2009-2011).

Här kan du hämta rapporten

För ytterligare information kontakta gärna:
Annette Löf
doktorand vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet
E-post: Annette.lof@pol.umu.se
Telefon: 090-786 60 21

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera