Artikel från VTI
19 september 2012

Processutvärdering av körkortsutbildning för EU-moped

2009 infördes ett nytt körkort för EU-moped och därtill en obligatorisk utbildning. Syftet med studien i VTI rapport 756, var att utvärdera utbildningsprocessen och vilken effekt den kan tänkas ge på elevernas beteende i trafiken. Resultaten visar att det skett en höjning av kunskapsnivån, men är tveksamt om det skett en förändring av elevernas riskmedvetenhet och attityder till hastighet/alkohol.

För att minska antalet skadade i mopedolyckor infördes den 1 oktober 2009 ett nytt körkort (AM) för EU-moped. En obligatorisk utbildning på 12 timmar varav minst fyra timmar praktiska moment infördes. Syftet med den kvalitativa studie som redovisas i VTI rapport 756, var att utvärdera utbildningsprocessen och vilken effekt den kan tänkas ge på elevernas beteende i trafiken. En samstämmighetsbedömning utfördes även avseende hur  kursplanens mål realiserades i undervisningen.

Sammantaget visade resultaten att det förmodligen skett en höjning av kunskapsnivån. Ungdomarna har fått lära sig trafikregler och praktisk körning och flera lärare menar att eleverna tagit ett “halvt B-körkort” när de är klara med utbildningen. Mopedutbildarna hade olika pedagogiska idéer men det gemensamma var användet av PowerPoint-presentationer som grund för en lärarcentrerad undervisning.

Kurserna fick genomgående gott omdöme och eleverna var generellt ambitiösa och fokuserade. Flertalet mål från kursplanen togs upp förutom självvärdering. Teoriundervisningen var i de flesta fall provstyrd, vilket innebar att huvudvikten i teoriundervisningen var på regler och bestämmelser och mindre på att höja riskmedvetenheten. Det är därför tveksamt om det skett en förändring av elevernas riskmedvetenhet och attityder till hastighet och alkohol.

Nu behövs forskning för att kunna utveckla examineringen av AM-körkort så att det täcker in attityder och värderingar. Dessutom behöver nya utbildningsmetoder utvecklas och utvärderas; utbildningsmetoder som är elevcentrerade och som lägger större vikt på hur ungdomar kan stödjas till att prioritera säkra val. För att nå nollvisionen för skadade unga på moped behöver vi ha fortsatt fokus på attityder till risker för ett säkrare förarbeteende.

INFORMATION OCH KONTAKT
Mer information: Christina Stave

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera