Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 september 2012

Modellstyrning av spannmålskvalitet i sikte

Framtidens växtodlare kommer att kunna styra kvaliteten hos brödvete och maltkorn genom att välja sort och odlingsinsatser rekommenderade via en simuleringsmodell. Utvecklingshastigheten hos sorten, kvävegivans tidpunkt och storlek, temperaturen under grödans utveckling samt jordmånen tillsammans påverkar proteinsammansättningen hos stråsäd.

Genom en lämplig kombination av dessa parametrar är det möjligt att skräddarsy grödan för dess vidare användning och förädling.

Vetemjölets bakningsegenskaper och kornets mältningskvalitet bestäms till stor del av hur mycket proteiner grödan innehåller och hur sammansättningen på dessa proteiner ser ut. Proteinhalten bestämmer brödets volym samt mältningsegenskaperna. Proteinkomplexet i vetekärnan påverkar degens klistrighet och styvhet samt nedbrytningen av proteiner till peptider och aminosyror vid mältningen. Både proteinhalten och proteinkomplexet bestäms i hög grad av olika processer under vetekornets mognad.

Ali Hafeez Malik vid SLU i Alnarp har undersökt möjligheten att styra halten och sammansättningen av protein i vete och korn i sitt doktorsarbete.

– Odlaren bör i första hand välja rätt sort för att optimera proteininnehållet för grödans tilltänkta användning, säger Ali Malik. Viktigt vid val av sort är också att den är optimal för klimat och jordmån på odlingsplatsen.

Snabbmognande sorter, låg kvävetillgång fram till blomning och därefter hög kvävetillgång, och hög temperatur bidrar till hög proteinhalt, svagt gluten samt små glutenkomplex. Omvända förhållanden ger låga proteinhalter och stora glutenkomplex.

Grödans användningsområde bestämmer önskad proteinsammansättning där bakning av bröd av fransbrödtyp kräver höga proteinhalter och stora glutenkomplex medan maltkorn för öltillverkning kräver proteinhalter om 9–11 procent och stora proteinkomplex.

Med hjälp av denna nya kunskap skulle man bättre kunna välja odlingslokaler och jordbruksåtgärder för att få fram vete och korn med optimalt innehåll av protein.

Ett framtidsprojekt är att utarbeta en simuleringsmodell där man matar in en vald sort med en viss mognadstid, sådatum, kvävegödsling och temperatur.

– Modellen räknar då ut den förväntade proteinhalten och sammansättningen, avslutar Ali Malik.

KONTAKT
Ali.Malik@slu.se, 040-415263, 0736-36 83 89
Eva Johansson, eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62 (Ali Maliks handledare vid SLU, Agrosystem, svarar på frågor på svenska)
Avhandlingen [Ref 1]

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera