Tema

Elever har stort intresse för naturvetenskap

I skolan är elevernas ointresse för naturvetenskap och teknik ett problem, men eleverna tycker själva att de har ett stort intresse. Med det som utgångspunkt finns goda möjligheter att utveckla undervisningen, visar en ny avhandling från Linköpings universitet.

– Eleverna delar lärarnas syn på naturvetenskapens och teknikens viktiga roll i samhället men undervisningen tar inte upp det som eleverna vill lära sig, säger Anders Jidesjö, som disputerar i naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

I avhandlingen analyserar han de svenska resultaten i ett världsomspännande forskningsprojekt: ROSE – Relevance of Science Education. Ett 50-tal länder på alla kontinenter deltar i projektet som undersöker vad elever i årskurs nio har för intresse och erfarenhet av naturvetenskap och teknik och vad de tycker om skolans undervisning.

Undervisningen i naturvetenskap och teknik är viktig både för allmänbildningen och för att rekrytera elever till högre utbildning, men Anders Jidesjö menar att skolan betonar rekryteringsbehovet på allmänbildningens bekostnad och att faktakunskaper har en stark tradition.

Avhandlingen bekräftar tidigare forskning som visar att flickors och pojkars intressen skiljer sig åt och att flickor missgynnas i undervisningen. För att råda bot på snedrekryteringen till högre naturvetenskaplig och teknisk utbildning menar Anders Jidesjö att den undervisningen måste utvecklas redan i grundskolan.

Elevernas intressen varierar även beroende på ålder. På låg- och mellanstadiet vill eleverna lära sig grundläggande fakta om till exempel zoologi, medan eleverna på högstadiet är mer intresserade av hälso- och samhällsfrågor.

– På högstadiet pluggar eleverna kolväten, grundämnen och rörelselagar, men deras intressen skulle tas bättre tillvara om det blir tydligt hur kunskaperna används i samhället och om det finns utrymme för att reflektera och diskutera sammanhang, säger Anders Jidesjö.

I avhandlingen använder Anders Jidesjö ett medieteoretiskt perspektiv och visar att ungdomars intressen för naturvetenskap och teknik, som är snarlika i hela västvärlden, stämmer väl överens med innehållet i populära medier som tv-kanalen Discovery.

– Unga människor möter teknik och naturvetenskap även utanför skolan och i media. En starkare koppling till samhällets utveckling och till medierna skulle kunna höja undervisningens kvalitet, säger Anders Jidesjö.

KONTAKT & INFORMATION
Avhandlingens titel är ”En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle – innehåll, medierna och utbildningens funktion”.  Disputationen äger rum den 14 september 2012 kl 10.00 i lokalen K1, Kåkenhus, Linköpings universitet, Norrköping.
Kontakt: Anders Jidesjö, 013-288902, 0703-496746, anders.jidesjo@liu.se

Elever har stort intresse för naturvetenskap

 lästid ~ 2 min