Tema

Förluster av arter gör naturen känsligare mot klimatförändringar

När människan slår ut de känsligaste arterna minskar ekosystemens tålighet mot klimatförändringar. Det visar en ny studie som biologer vid Göteborgs universitet idag publicerar i tidskriften Ecology Letters.

Hög artrikedom är en försäkring för både naturen och samhället, eftersom sannolikheten ökar att åtminstone några arter är tåliga nog att upprätthålla viktiga värden som vattenrening och pollinering av grödor.

– Principen är densamma som med en aktieportfölj; det är dumt att placera alla ägg i samma korg, säger forskaren Johan Eklöf.
Nu visar experiment med ålgräsängar i grunda havsvikar på västkusten att de negativa effekterna av att förlora känsliga arter kan förstärkas av klimatförändringar.

Torskfiske och klimatförändringar
Ålgräsängar i grunda havsvikar är viktiga uppväxtområden för exempelvis torsk. Sedan tidigt 1980-tal har utbredningen av ålgräs minskat kraftigt längs Bohuskusten.

Orsaken tros vara övergödning som gynnar trådalg-mattor som skuggar och kväver ålgräset, men också förlusten av torsk, som inneburit en kraftig ökning av mindre rovfiskar. Fler mindre rovfiskar minskar i sin tur utbredningen av vissa växtätande smådjur, tångmärlor, som är effektiva betare som normalt kontrollerar trådalgerna.

Den här typen av kaskadeffekter har blivit allt vanligare både på land och i havet, genom att många rovdjur slagits ut av jakt och fiske. Oroande nog tyder teori och observationer på att dessa effekter skulle kunna förvärra effekten av global uppvärmning, som gynnar värmetåliga men betningskänsliga växter som trådalger.

Klimatexperiment med minatyrekosystem
På forskningsstationen Sven Lovén centrum Kristineberg vid Gullmarsgjorden har forskare vid institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet byggt upp miniatyrekosystem i utomhusakvarier. Man har sedan undersökt hur framtida uppvärmning och försurning av havet skulle kunna påverka balansen mellan ålgräs och trådalger.

Effekterna var oväntat starka och tydliga. Det visade sig att mångfalden av algätande smådjur avgjorde hur starkt uppvärmningen och försurningen påverkade ekosystemet.

– När mångfalden var hög hade varken uppvärmning eller försurning någon egentlig effekt, eftersom algerna betades bort innan de hann växa till sig och skugga ålgräset. Men när vi samtidigt simulerade effekten av fisket och tog bort de effektiva men sårbara tångmärlorna, så tog algerna över ekosystemet, säger forskaren och biologen Johan Eklöf, ledare av studien.

Bevarad mångfald gör ekosystemen tåligare
De resultat som upptäckts bör oroa oss, menar forskarna.
– Ofta tror vi att vi har råd att förlora de känsligaste arterna, för det finns andra arter som är tåligare och tar deras plats. Men med framtida klimatförändringar kanske inte den försäkringen gäller, säger Johan Eklöf.

Men forskarna är också noga med att poängtera att det fortfarande finns hopp, om samhället agerar.

– Om vi skyddar den lokala mångfald vi har kvar och restaurerar det vi har förlorat, genom att till exempel skydda rovfiskbestånd i kustområden, så kan vi troligen öka ekosystemens tålighet mot klimatförändringar.

INFORMATION OCH KONTAKT
Artikeln Experimental climate change weakens the insurance effect of biodiversity kan laddas ner i sin helhet.

Kontakt: Johan Eklöf, forskare, Institutionen för biologi och miljövetenskap
Telefon: 0707-38 43 15
E-post: johan.eklof@bioenv.gu.se

Förluster av arter gör naturen känsligare mot klimatförändringar

 lästid ~ 2 min