Artikel från Formas
15 juni 2012

173 förslag blev fem riktade satsningar

Diffusa utsläpp, Marina föroreningar, Säkra livsmedel, En biobaserad samhällsekonomi och Samhällsbyggnad för hållbar utveckling. Detta är de preliminära titlarna på fem riktade satsningar som Formas forskningsråd har beslutat att utlysa medel inom under hösten 2012. 173 förslag kom in när Formas gick ut med en öppen inbjudan att komma in med förslag på vad Formas skulle satsa medel på. De fem områdena är resultatet av bearbetning och prioritering av dessa förslag.

– Vi prövade ett för oss helt nytt sätt att ta fram förslag till riktade satsningar med denna öppna inbjudan. Det har varit en bra och strukturerad process där alla förslag har bearbetats noggrant inom olika arbetsgrupper på Formas och där arbetet löpande har presenterats och diskuterats i
Formas Forskarråd. Flera förslag har överlappat varandra medan andra har kompletterat varandra. Många av förslagen låg centralt inom de strategier som Formas på Regeringens uppdrag nyligen tagit fram för forskning och utveckling – Analys av miljöforskningen och Biobaserad samhällsekonomistrategin. Andra har gett oss nya idéer och visat på andra behov för ny kunskap i samhället. Sammanlagt kommer det att satsas 60 miljoner kronor per år under minst fyra år inom dessa riktade satsningar.

– Först arbetade vi fram tretton förslag till riktade satsningar som presenterades för och diskuterades i Formas Forskarråd. Ett urval av förslagen omarbetades till fem områden för utlysning av medel. Dessa områden täcker långt ifrån allt men trots allt en relativt stor del av de 173 förslag som kom in och det är vi väldigt nöjda med.

– Några av de 173 förslagen som inte ligger inom dessa fem områdena kommer vi kunna förverkliga genom internationella samarbeten, där det kommer att göras ett antal utlysningar inom t ex ERA-net* och Joint Programming Initiatives**. Här kommer det preliminärt att satsas ytterligare 37 miljoner kronor per år under minst 3 år. Till detta kommer utlysningar om medel inom områden som Regeringen givit Formas i uppdrag att lysa ut på ca 37 miljoner kronor per år. Nu återstår bara finputsarbetet, inklusive diskussioner med möjliga samarbetspartners såväl nationellt som internationellt, och vi hoppas kunna öppna utlysningarna under hösten.

Bakgrund:
Sommaren 2011 gick Formas ut med en öppen inbjudan om att lämna förslag till riktade satsningar. Förslagen som kom in skulle bland annat innehålla beskrivningar av forskningsområdet, dess status i Sverige och dess potentiella samhällsnytta samt förslag på utlysningsform och ekonomisk omfattning.  

Drygt hälften av Formas forskningsmedel fördelas inom en så kallad öppen utlysning som avser forskning inom Formas alla ansvarsområden. Resterande medel fördelas genom olika typer av riktade satsningar som beslutas av
regeringen eller av Formas forskarråd.

*ERA-net: Nätverksaktiviteter vars syfte är att samordna nationella program inom specifika forskningsområden

**Joint Programming Initiative: Nätverksaktiviteter som syftar till att kraftsamla nationella investeringar i forskning och innovation för att adressera utvalda samhälleliga utmaningar som enskilda medlemsstater inte kan lösa själva.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera