Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juni 2012

Kartläggning av godstransporterna i Sverige

Regeringen har uppdragit åt Trafikanalys att redovisa ett kunskapsunderlag om hur godstransportsituationen ser ut i Sverige för olika trafikslag. Trafikanalys har i sin tur bett VTI att bearbeta flera av frågeställningarna i regeringsuppdraget inom uppdraget “Transporter av gods – kunskapsunderlag och nulägesanalys”. Resultaten presenteras i VTI rapport 752 som nu är överlämnad.

Trafikanalys överlämnade den 4 juni 2012 ett kunskapsunderlag till regeringen om hur godstransportsituationen ser ut i Sverige för olika trafikslag. VTI har bearbetat flera av frågeställningarna i regeringsuppdraget “Transporter av gods – kunskapsunderlag och nulägesanalys” enligt följande:
A. Nationella och internationella godsflöden B. Transportköparnas överväganden C. Faktorer som begränsar utvecklingen av effektiva järnvägstransporter D. Godstransporter via inlandssjöfart E. Godstransporter via närsjöfart F. Transporter i urbana områden och inomregionala transporter på lands- och glesbygd.

VTI har analyserat litteraturen och statistiken och genomfört intervjuer med nyckelpersoner. I delprojekt A har den nationella godsmodellen Samgods använts för att beskriva handels-, transport- och trafikflödena. I delprojekt E illustreras konkurrensytan mellan trafikslagen med hjälp av en fallstudie.

I delprojekt A belyser flödeskartor för sex aggregerade varugrupper hur heterogen godstransportmarknaden är. I studien betonar VTI att framtagningen av transportprognoser förutsätter en bra beskrivning av dagens flöden. Med avseende på transportköparnas val är priset avgörande, förutsatt att transportkvaliteten säkerställs. I delprojekten C, D, och E understryks betydelsen av det trafikslagsövergripande perspektivet där de olika trafikslagen både samverkar och konkurrerar. I delprojekt F utvecklas bland annat hur förutsättningarna för kortväga godstransporter på väg skiljer sig åt mellan storstadsområden och landsbygden.

INFORMATION OCH KONTAKT
Trafikanalys avrapporterade sitt uppdrag till regeringen den 4 juni 2012. VTI:s analys finns att läsa i
VTI rapport 752

Mer information: Inge Vierth , Telefon: 08 555 770 32 Mobiltelefon: 070 943 04 94, inge.vierth@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera